Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 17.12.2010 od 19. hodin v sále KZ Čížkov.

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú.Žel.Újezd, p. č.731/3.
 6. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Přešín část pč 233 a 234.
 7. Žádost o odkoupení pozemku p.č.24/2 o výměře 497m2 v kú Chynín.
 8. Žádost o odkoupení pozemku – částí parcel č. 812/3 a 812/4 v kú Žel.Újezd .
 9. Žádost o revizi a opravu elektroinstalace, výměnu boileru, instalaci odvětrávacího zařízení a úpravu výčepního místa v budově pohostinství v Čížkově.
 10. Směrnice k provedení inventarizace majetku na rok 2010, volba Hlavní inventarizační komise a Likvidační komise.
 11. Volba kulturní komise.
 12. Schválení novel Obecně závazných vyhlášek: č.1/2001.O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Čížkov a o stanovení způsobu sběru,třídění,využívání a zneškodňování odpadů podle §17 odst.2 zákona č.185/201 Sb. o odpadech a v souladu s ustanovením §84 odst.2písm.i)z.č.128/200 Sb. o obcích ve z.p.p., a č.2/2001 O poplatku za provoz , systém shromažďování,sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona 281/2009 Sb.
 13. Schválení vnitřní směrnice za účelem členění majetku obce Čížkov, platná od 1.1.2011.
 14. Schválení Oběhu a kontroly účetních dokladů.
 15. Schválení změn v rozpočtu na rok 2010
 16. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011.
 17. Diskuse
 18. Usnesení
 19. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a  Smetalky 18.50 hod.

Ing. Zdeněk Tomášek - starosta
Miroslav Černý v.r. - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 09.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.12.2010