Facebook

 


OZNÁMENÍ - O zahájení správního řízení (archiv dokumentů)

Obecní úřad oznamuje zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace veřejnou vyhláškou.


Oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace veřejnou vyhláškou.

Obecnímu úřadu v Čížkově jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o   pozemních   komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podala dne 3.9.2012  žádost Obec Čížkov,IČO“00256536, adresa Čížkov 28, 335 64 Čížkovo vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace – v obci část Čížkov situované na pozemcích v k. ú. Čížkov u Blovic parc. č. 1526/2 , parc.č.st.p.124 ,parc. č. 1567 a parc.č.1540/2  do kategorie místní komunikace. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Obecní úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož podle § 19 odst. 1 správního řádu povaha věci nevyžaduje ohledání na místě a ústní jednání, upouští se tímto od ústního jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námitky, popřípadě důkazy

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení

Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (v souladu s § 25  odst. 2 správního řádu). K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Obecního úřadu v Čížkově.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov 

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejka nebo datová schránka):  
 • Obec Čížkov, Čížkov 28, Čížkov, 335 64.
 • Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
 • Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 00 Plzeň
 • Město Rokycany,Masarykovo náměstí 1, Rokycany, 337 01
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou
 
Vlastníci přilehlých nemovitostí v obci
 • Marie Šrámková, Putim 200, 397 01
 • Miluše Šroubková, Ke Kukačce 792/9, Plzeň, 312 00
 • Jaroslava Bláhová, Nám.Gen.Píky 2004/1 , Plzeň, 326 00
 • Eliška Panešová, Na Vinici 441 , Nepomuk , 335 01
 • MVDr. Jiří Rach, Čechova 329 , Klatovy , 339 01
 • Maželé Tomáš a Miroslava Kutákovi, Štítovská 455, Spálené Poříčí , 335 61
 • Manželé Jiří a Jana Linhartovi, Čížkov 59, Čížkov, 335 64
 • Naděžda Červená,Chotíkovská 140/45, Plzeň – Malesice, 318 00
 • Marie Lyerová,Pod Vrškem 712, Klatovy,339 01
 • Manželé Jaroslav a Marie Houškovi, Čížkov 56, 335 64
 • Ing.František Sedlák, Polánka 4, Kasejovice, 335 44
 • Manželé Ing.Vladimír a Marie Jílkovi,Čížkov 52,335 64
 • Jiří Benedikt, Turistická 1785/12, Plzeń, 323 00
 • Marcela Kadlecová, Pod Barvířkou 2374/3, Praha 5, 150 00
 
Dotčené orgány:
 • Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-jih, Dopravní inspektorát
Na vědomí :
 • vlastní k založení

Vyvěšeno na úřední desku: 18.09.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.10.2012