Facebook

 


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2014.


Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2014

PŘÍJMY:

pol. 1111 Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti 1 590 000,00 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti 30 000,00 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů 150 000,00 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 500 000,00 Kč
pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 300 000,00 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 Kč
pol. 1340 Poplatky za odpady 476 000,00 Kč
pol. 1341 Poplatky ze psů 11 000,00 Kč
pol.1350 Převod z odvodu z loterií 30 000,00 Kč
pol. 1361 Správní poplatky 2 000,00 Kč
pol. 1511 Daň z nemovitostí 900 000,00 Kč
pol. 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 121 000,00 Kč
kap. 1032 Lesní hospodářství 1 500 000,00 Kč
kap. 2310 Pitná voda 200 000,00 Kč
kap. 3111 MŠ -půjčka 422 400,00 Kč
kap. 3392 Ostatní záležitosti kultury - KD 5 000,00 Kč
kap. 3429 Ostatní zájmová činnost 15 000,00 Kč
kap. 3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 Kč
kap. 3632 Pohřebnictví 2 000,00 Kč
kap. 3633 Plynofikace 28 200,00 Kč
kap. 3639 Komunální služby 100 000,00 Kč
kap. 3722 Sběr a svoz kom. odpadů 10 000,00 Kč
kap. 3725 Využívání komunálních odpadů 25 000,00 Kč
kap. 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 000,00 Kč
kap. 6310 Příjmy z finančních operací 150 400,00 Kč

Celkem příjmy 11 000 000,00 Kč


VÝDAJE:

kapitola
1031 LH - pěstební činnost 120 000,00 Kč
1032 LH - činnsot v les.hosp., těžba dřeva 600 000,00 Kč
1036 LH - správa v LH, činnost les. Hospodáře 23 400,00 Kč
1037 LH - cesta 1 000 000,00 Kč
2212 Silnice 1 500 000,00 Kč
2219 Chodníky, parkoviště 100 000,00 Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 Kč
2310 Pitná voda 500 000,00 Kč
2321 Odvádění odpadních vod 1 000 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 100 000,00 Kč
3111 Mateřská škola - přístpěvek na činnost 300 000,00 Kč
3314 Knihovny 10 000,00 Kč
3319 Záležitosti kultury - kroniky 50 000,00 Kč
3326 Kapličky 80 000,00 Kč
3341 Rozhlasy 40 000,00 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 80 000,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 80 000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000,00 Kč
3429 Ostatná zájmová činnost - rozhledna 150 000,00 Kč
3519 Ambulantní péče ve zdravotnictví 25 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 80 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 250 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví 70 000,00 Kč
3633 Plynofikace 28 000,00 Kč
3639 Komunální služby 1 674 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 470 000,00 Kč
3723 Sběr a svoz ost.odpadů 100 000,00 Kč
3745 Péče o veřejnou zeleň 150 000,00 Kč
5512 Požární ochrana 80 000,00 Kč
6112 Zastupitelstvo obce 800 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy 900 000,00 Kč
6310 Výdaje z finančních operací 15 046,52 Kč
6320 Pojištění majetku obce 41 000,00 Kč
6399 Ostatní finanční operace 400 000,00 Kč
6402 Finanční vypořádání min.roku 53 553,48 Kč

Celkem výdaje 11 000 000,00 Kč

Ing Tomášek Zdeněk - starosta
Černý Miroslav - místostarosta
 

Vyvěšeno na úřední desku: 05.12.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2013