Facebook

 


Návrh rozpočtu na rok 2011 (archiv dokumentů)

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2011

PŘÍJMY: v tisících
pol. 1111   Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti 1 200,00 Kč
pol. 1112   Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti 120,00 Kč
pol. 1113   Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů  100,00 Kč
pol. 1121   Daň z příjmu právnických osob 1 350,00 Kč
pol.1122    Daň z příjmu právnických osob za obec  280,60 Kč
pol. 1211   Daň z přidané hodnoty 3 000,00 Kč
pol. 1337   Poplatky za odpady 380,00 Kč
pol. 1341   Poplatky ze psů 12,00 Kč
pol. 1361   Správní poplatky 4,00 Kč
pol. 1511   Daň z nemovitostí  860,00 Kč
pol. 4112   Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 160,43 Kč
kap.1032   Lesní hospodářství 1 030,00 Kč
kap.2310   Pitná voda 260,00 Kč
kap.3392   Ostatní záležitosti kultury - KD 2,00 Kč
kap.3429   Ostatní zájmová činnost 25,00 Kč
kap.3612   Bytové hospodářství 63,70 Kč
kap.3613   Nebytové hospodářství  48,50 Kč
kap.3632   Pohřebnictví -   Kč
kap.3633   Plynofikace 28,20 Kč
kap.3639   Komunální služby 100,00 Kč
kap.3722   Sběr a svoz kom. odpadů 14,00 Kč
kap.3725   Využívání komunálních odpadů 30,00 Kč
kap.3729   Ostatní nakládání s odpady 5,00 Kč
kap.6310   Příjmy z finančních operací 26,57 Kč


Celkem příjmy 9 100,00 Kč


VÝDAJE: v tisících                                                                                    
kapitola
1031          LH - pěstební činnost 25,00 Kč
1032          LH - činnsot v les.hosp., těžba dřeva  545,00 Kč
1036          LH - správa v LH, činnost les. Hospodáře 23,40 Kč
1037          LH - cesta 110,00 Kč
2212          Silnice  500,00 Kč
2219          Chodníky, parkoviště 350,00 Kč
2221          Provoz veřejné silniční dopravy 68,00 Kč
2310          Pitná voda 640,00 Kč
2321          Odvádění odpadních vod 500,00 Kč
2341          Vodní díla v zemědělské krajině 350,00 Kč
3111          Mateřská škola - přístpěvek na činnost 280,00 Kč
3113          Základní školy 160,00 Kč
3314          Knihovny 7,00 Kč
3319          Záležitosti kultury - kroniky 30,00 Kč
3326          Kapličky  100,00 Kč
3341          Rozhlasy 30,00 Kč
3392          Zájmová činnost v kultuře - KD 150,00 Kč
3399          Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 30,00 Kč
3421          Využití volného času dětí a mládeže 25,00 Kč
3429          Ostatná zájmová činnost - rozhledna 130,00 Kč
3519          Ambulantní péče ve zdravotnictví 20,00 Kč
3613          Nebytové hospodářství  100,00 Kč
3631          Veřejné osvětlení  270,00 Kč
3632          Pohřebnictví 50,00 Kč
3633          Plynofikace 28,00 Kč
3635          Územní plánování 900,00 Kč
3639          Komunální služby 1 048,00 Kč
3722          Sběr a svoz komunálních odpadů 490,00 Kč
3745          Péče o veřejnou zeleň 100,00 Kč
5512          Požární ochrana 60,00 Kč
6112          Zastupitelstvo obce 800,00 Kč
6171          Činnost místní správy 750,00 Kč
6310          Výdaje z finančních operací 15,60 Kč
6320          Pojištění majetku obce 28,00 Kč
6399          Ostatní finanční operace 297,00 Kč
6402          Finanční vypořádání min.roku 90,00 Kč

Celkem výdaje 9 100,00 Kč

Návrh rozpočtu zveřejněn 3.2.2011


Ing Tomáše Zdeněk - starosta

Černý Miroslav - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 07.02.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2011