Facebook

 


Návrh rozpočtu na rok 2010 (archiv dokumentů)

Návrh rozpočtu Obce Čížkov na rok 2010

PŘÍJMY:
v tis.
pol. 1111 Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti 1 107,00 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti 170,00 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů 100,00 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 400,00 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600,00 Kč
pol. 1337 Poplatky za odpady 372,50 Kč
pol. 1341 Poplatky ze psů 12,00 Kč
pol. 1361 Správní poplatky 4,00 Kč
pol. 1511 Daň z nemovitostí 1 150,00 Kč
pol. 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 203,42 Kč
kap. 1032 Lesní hospodářství 650,00 Kč
kap. 2310 Pitná voda 250,00 Kč
kap. 3392 Ostatní záležitosti kultury - KD 2,00 Kč
kap. 3429 Ostatní zájmová činnost 30,00 Kč
kap. 3612 Bytové hospodářství 98,00 Kč
kap. 3613 Nebytové hospodářství 51,00 Kč
kap. 3632 Pohřebnictví 1,00 Kč
kap. 3633 Plynofikace 24,00 Kč
kap. 3639 Komunální služby 100,00 Kč
kap. 3725 Využívání komunálních odpadů 30,00 Kč
kap. 3729 Ostatní nakládání s odpady 10,00 Kč
kap. 6310 Příjmy z finančních operací 35,08 Kč

Celkem příjmy 8 400,00 Kč

VÝDAJE:
kapitola v tis.
1032 LH - činnsot v les.hosp., těžba dřeva 600,00 Kč
1036 LH - správa v LH, činnost les. Hospodáře 23,40 Kč
2212 Silnice 200,00 Kč
2219 Chodníky 100,00 Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 65,00 Kč
2310 Pitná voda 450,00 Kč
2321 Odvádění odpadních vod 150,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 927,35 Kč
3111 Mateřská škola - přístpěvek na činnost 230,00 Kč
3113 Základní školy 170,00 Kč
3314 Knihovny 5,00 Kč
3319 Záležitosti kultury - kroniky 4,00 Kč
3326 Kapličky 40,00 Kč
3341 Rozhlasy 20,00 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 70,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 25,00 Kč
3429 Ostatná zájmová činnost - rozhledna 100,00 Kč
3519 Ambulantní péče ve zdravotnictví 32,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 20,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 500,00 Kč
3632 Pohřebnictví 50,00 Kč
3633 Plynofikace 28,00 Kč
3635 Územní plánování 800,00 Kč
3639 Komunální služby 1 500,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 470,00 Kč
3722 Příspěvek sdružení odpadového hospodářství 20,00 Kč
3745 Péče o veřejnou zeleň 100,00 Kč
5512 Požární ochrana 60,00 Kč
6112 Zastupitelstvo obce 790,00 Kč
6171 Činnost místní správy 738,70 Kč
6310 Výdaje z finančních operací 15,00 Kč
6320 Pojištění majetku obce 35,25 Kč
6399 Ostatní finanční operace 16,00 Kč
6402 Finanční vypořádání min.roku 45,30 Kč

Celkem výdaje 8 400,00 Kč

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 03.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.02.2010