Facebook

 


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011

Obecní úřad obce Čížkov zveřejňuje závěrečný účet obce Čížkov k 31.12.2011.


Rekapitulace příjmů:

Daňové příjmy                                                                                7.565.318 Kč
Nedaňové příjmy                                                                            1.565.194 Kč
Kapitálové příjmy                                                                               154.342 Kč
Přijaté dotace:
Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu                                                  160.425 Kč
Neinvest. dotace na Sčítání lidu                                                          3.378 Kč
Dotace ÚP                                                                                           171.520 Kč
Neinvestiční dotace od obcí                                                               43.298 Kč
Neinvestiční dotace kraje na les                                                     126.369 Kč
Neinvestiční dotace zalesnění zem.půdy                                      172.827 Kč
Dotace celkem:                                                                                  677.817 Kč

Příjmy celkem                                                                                 9.962.670 Kč


Rekapitulace výdajů:

Běžné výdaje                                                                                    6.523.600 Kč
Kapitálové výdaje                                                                            1.741.130 Kč

Výdaje celkem                                                                                8.264.730 Kč


Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2011   12.370.123 Kč
Hospodářský výsledek Mateřské školy Čížkov k 31.12.2011             238 Kč

 
Financování celkem k 31.12.2011                                             -1.697.940 Kč
 

Krajský úřad PK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2011 dne 4.4.2012. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a finanční vypořádání dotací ZDE.
 
Sestavila: Jana Linhartová
účetní obce Čížkov
 
Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Trvale vyvěšeno od 05.04.2012