Facebook

 


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2009

Závěrečný účet obce Čížkov k 31.12.2009.

Rekapitulace příjmů (v tis.Kč):
Daňové příjmy                                                               7.333,80Kč
Nedaňové příjmy                                                          1.250,69Kč
Kapitálové příjmy                                                             394,70Kč
Přijaté dotace:
Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu                                 36,12Kč
Neinvest. dotace na volby                                                91,50Kč
Dotace ÚP                                                                          73,67Kč
Dotace Czech POINT                                                        66,65Kč
Neinvestiční dotace od obcí                                             75,47Kč
Neinvestiční dotace kraje na les                                    26,93Kč
Neinvestiční dotace na opravu LC Liškov                   710,93Kč
Investiční dotace na opravu VO                                     153,00Kč  
Dotace SFŽP na rybník Dožín                                        297,00Kč
Dotace SFŽP na rybník Chynín                                     284,85Kč
Investiční dotace MF na rybníky na rozvoj Brdska      992,00Kč
2.808,11Kč
---------------
Příjmy celkem                                                             11.787,31Kč

Rekapitulace výdajů:
Běžné výdaje                                                                 6.256,37Kč
Kapitálové výdaje                                                          2.089,78Kč
-----------------
Výdaje celkem                                                              8.346,15Kč

Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2009         10.689,76Kč.
Hospodářský výsledek Mateřské školy Čížkov k 31.12.2009                1,16Kč

Financování celkem k 31.12.2009                                                   -3.441,16Kč.

Krajský úřad PK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2009 dne 4.2.2010. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a finanční vypořádání dotací je přílohou.

 

Sestavila: Linhartová

Josef HONS
starosta obce Čížkov

Trvale vyvěšeno od 04.02.2010