Facebook

 


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007

Závěrečný účet OBCE ČÍŽKOV k 31.12.2007.

Závěrečný účet OBCE ČÍŽKOV  k 31.12.2007

v tis.Kč

Rekapitulace příjmů:

Daňové příjmy 4.995,90Kč

Nedaňové příjmy 2.241,89Kč

Kapitálové příjmy 608,61Kč

Přijaté transfery : 
Neinvest. transfer ze stát. rozpočtu 41,69Kč
Transfer SZIF- zalesnění 26,58Kč
Transfer ÚP 56,-Kč
Neinvestiční transfer od obcí 342,7Kč
Investiční transfer kraje – MŠ  250,-Kč
Inv. transfer kraje – vodovod Chynín  200,-Kč
Neinvestiční transfer kraje na les 22,8Kč

939,73Kč
---------------

Příjmy celkem 8.786,13Kč

Rekapitulace výdajů:

Běžné výdaje 5.332,51Kč

Kapitálové výdaje  1.453,27Kč

-----------------

Výdaje celkem 6.785,76Kč

Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2007 4.783,32Kč.

Hospodářský výsledek Mateřské školy Čížkov k 31.12.2007 2,70Kč

Financování celkem k 31.12.2007 -2.000,35Kč.

Krajský úřad PK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2007 dne 18.3.2008, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Sestavila: Linhartová

Josef HONS
starosta obce Čížkov

Trvale vyvěšeno od 15.05.2008