Facebook

 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV ZO ČÍŽKOV 2017

Dne 4.2.2017 se uskutečnila v Penzionu Zahrádka výroční schůze ČSV ZO Čížkov.


 

Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka
Výroční schůze ZO Čížkov 4.2.2017 v penzionu Zahrádka

Zápis z výroční členské schůze ZO Čížkov ze dne 4.2.2017

Program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti ZO
 • Zpráva o CIS a jeho vazby na ZO
 • Zpráva o hospodaření ZO
 • Zpráva revizní komise
 • Diskuse
 • Závěr

Zprávu o činnosti ZO za uplynule období provedl př. Šípkovský. Ve zprávě byla konstatována aktivní činnost členů celého výboru včetně práce důvěrníků. Výbor se pravidelně scházel dle celoročního plánu v Penzionu Zahrádka. Kladně byl rovněž hodnocen přístup členské základny k problematice léčení varroázy a sběru měli. Díky tomuto přístupu byl stav zamoření v ZO v průběhu včelařského roku 2016 na velmi nízké úrovni.

Závěr roku byl věnován zejména preventivnímu léčení varroázy, diagnostice stavu včelstev v jednotlivých obcích ZO, přípravě a zajištění sběru měli. Vzorky měli budou zaslány do Výzkumného ústavu včelařství Doll u Prahy. Na základě výsledů této diagnostiky výbor ZO určí způsob dalšího eventuáního doléčení.V současné době má ZO Čížkov 25 členů, současný stav je 211 včelstev.

Ve zprávě byl rovněž konstatován vysoký věkový průměr členské základny a nastíněn postup na její omlazení.

Problematiku využití Centrálního informačního systému (CIS), zadávání vstupních dat do systému s vazbou na činnost ZO přednesl Ing. Krejčí.

Zprávu o hospodaření ZO za uplynulé funkční období přednesl př. Zdeněk Šelmát. Ve zprávě byl konstatován stav účtu k 31. 12. 2016. Stavy jednotlivých položek účtu včetně položek na léčení a vedlejší výdaje jsou obsaženy ve zprávě pokladníka o hospodaření.

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl předseda revizní komise př. Jiří Bárta. Bylo konstatováno, že revizní komise neshledala žádné neshody v dokladech a účetnictví.

 

Návrh usnesení

Členská schůze schvaluje:

 • zprávu o činnosti ZO za uplynulé období
 • zprávu o hospodaření za uplynulé období
 • zprávu kontrolní a revizní komise
 • zaměření činnosti ZO na období 2017: chov matek, rozšiřování včelstev pomocí oddělků, obměna zastaralých úlů s využitím dotačního programu, omlazení členské základny

 

Členská schůze ukládá:

 • Důsledně provádět léčení  a sběr měli,zodpovídá výbor a celá členská základna
 • Aktivní účast všech členů ZO na osvětové činnosti
 • Snížit věkový průměr čl.základny.Získání nových členů zejména z řad mladých rodinných příslušníků
 • V průběhu včelařské sezony zajistit odbornou přednášku .Tématická náplň akce bude upřesněna na výborových schůzích.
 • Seznámení členské základny se stanoviskem návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období
 • Účast na včelařských setkáních, které pořádají v západočeském regionu organizace ZO.

 

V Zahrádce 4.2.2017
Zapsal: Ing.František Krejčí
jednatel ZO Čížkov