Facebook

 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV

V sobotu 7.2.2015 se v penzionu Zahrádka uskutečnila výroční členská schůze základní organizace Českého svazu včelařů.


Průběh výroční členské  schůze je znázorněn na přiložených fotografiích. Pro doplnění je přiložen graf členské základny ZO ČÍŽKOV v závislosti na počtu včelstev. Graf znázorňuje stav členské základy od roku 1930 k 7. 2. 2015. Značný pokles včelstev v ZO nastal na závěr roku 2014. V současné době je v celé ZO pouze 80 včelstev, tento stav není ještě konečný. Příčiny plošného úhynu včelstev zatím nejsou stanoveny.

Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015
Výroční členská schůze ZO Čížkov 7.2.2015

ZÁPIS

Program:

 • Zahájení
 • Volba mandátové a volební komise
 • Zpráva o činnosti ZO
 • Zpráva o hospodaření ZO
 • Zpráva revizní komise
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové komise
 • Volba členů výboru a důvěrníků ZO
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr

Zahájení schůze provedl př. Šípkovský.Schůzi řídil př. Krejčí. Provedena volba volební a mandátové komise.

Zprávu o činnosti ZO za uplynule funkční  období provedl př,Šípkovský.Ve zprávě byla konstatována aktivní činnost členů celého výboru včetně práce důvěrníků.Výbor se pravidelně scházel dle celoročního plánu  v Penzionu Zahrádka.Kladně byl rovněž hodnocen přístup členské základny k problematice léčení varroázy a sběru měli.Díky tomuto přístupu byl stav zamoření v ZO do roku 2004 na velmi nízké úrovni.

Na závěr roku 2014 a  při sběru měli 2/2015 byl zjištěn velký úhyn včelstev,jehož přesná příčina zatím není známa.(Vzorky měli a vzorky zimních zásob zaslány do Výzkumného ústavu včelařství Doll u Prahy). Na závěr roku 2014 měla ZO Čížkov   234 včelstev,současný stav k 7.2.2015 je 80 včelstev.  (úhyn cca 65%včelstev),tento stav se sníží ještě během zimního období.

Ve zprávě byl rovněž konstatován vysoký věkový průměr členské základny a nastíněn postup na její omlazení.Za dlouhodobou činnost v ZO předány diplomy: př. MVDr. Václav Šelmát, př. Václav Kabíček, př. Josef Milt, př. Fiala Jaroslav, př. Václav Herejt, př. Ing. František Krejčí

Zprávu o hospodaření ZO za uplynulé funkční období přednesl př. Zdeněk Šelmát.Ve zprávě byl konstatován stav účtu k 31.12.2014. Stavy jednotlivých položek účtu včetně položek na léčení a vedlejší výdaje jsou obsaženy ve zprávě pokladníka o hospodaření.

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl předseda revizní komise př. Jiří Bárta. Konstatováno, že revizní komise neshledala žádné neshody v dokladech a účetnictví.

Návrh mandátové komise,volba členů výboru ZO, revizní komise, volba důvěrníků

Do výboru ZO Čížkov navrženi a zvoleni:

 • př. Šípkovský Václav - předseda
 • př. Bulín Vít - místopředseda
 • př. Ing.František Krejčí - jednatel
 • př. Fiala Jaroslav - zdravotní a osvětový refernt

Do revizní komise navrženi a zvoleni:

 • př. Jiří Bárta - předseda rev.komise
 • př. Holý Zdeněk - člen rev.komise
 • př. Kabíček Václav - člen rev.komise

Do funkce důvěrníků ZO navrženi a zvoleni:

 • př. Václav Herejt - obec Čížkov
 • př. Václav Krejčí - obec Dožice
 • př. Jiří Dvořák - obec Chybím
 • př. Vít Bulín - obec Přešín
 • př. Petr Zeman - obec Radošice
 • př. Jaroslav  Fiala - obec Zahrádka
 • př. Zdeněk Holý - obec Žel.Újezd

Zvolen delegát na okresní konferenci:

 • Př. Petr Zeman
 • náhradník: Zdeněk Holý

 


USNESENÍ

Výroční členská schůze schvaluje:

 • zprávu o činnosti ZO  za uplynule funkční období
 • zprávu o hospodaření za uplynule funkční období
 • zprávu kontrolní a revizní komise
 • zaměření činnosti ZO na další období
 • volbu členů výboru ve složení:
 • předseda ZO Václav Šípkovský
 • místopředseda ZO Jaroslav  Fiala
 • jednatel ZO Ing. František Krejčí
 • hospodář ZO Zdeněk Šelmát
 • předseda rev. komise ZO Jiří Bárta
 • členové Zdeněk Holý, Václav Kabíček

Výroční členská schůze ukládá:

Důsledně provádět léčení  a sběr měli,zodpovídá výbor a celá členská základna
Aktivní účast všech členů ZO na osvětové činnosti
Snížit věkový průměr čl.základny.Získání nových členů zejména z řad mladých rodinných příslušníků
V průběhu včelařské sezony zajistit odbornou přednášku a jeden odborný kurz.Tématická náplň akcí bude upřesněna na výborových schůzích.
Seznámení členské základny se stanoviskem návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období
Účast na včelařských setkání ,které pořádá v západočeském regionu př.Sedláček
Zajištění konkrétních dílčích úkolů a povinností funkcionářům a všem členům ZO,které vyplývají z přijatého usnesení a rozpočtu ZO na příští volební období.

Zvolení důvěrníci v jednotlivých obcích:

 • př. Václav Herejt - obec Čížkov
 • př. Václav Krejčí - obec Dožice
 • př. Jiří Dvořák - obec Chybím
 • př. Vít Bulín - obec Přešín
 • př. Petr Zeman - obec Radošice
 • př. Jaroslav  Fiala - obec Zahrádka
 • př. Zdeněk Holý - obec Žel.Újezd

V Zahrádce 9.2.2015
Zapsal: Ing.František Krejčí
Jednatel ZO Čížkov

Autor fotografií: Ing. František Krejčí

Publikováno: 07.02.2015

Aktualizováno: 22.05.2019