Facebook

 


Zahrádka 2015

Kronika obce Zahrádka 2015 - zapsal Václav Černý


Úvod

Pokud bych měl stručně charakterizovat uplynulý rok, pak jednoznačně se jednalo o období bez významnějších událostí v obci. Naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí, ale narodily se dvě děti a to je dobrá zpráva.

Pokud jde o počasí a v uplynulých létech jsem zmiňoval nedostatek vláhy, pak v tomto roce to bylo ještě horší. Dle celorepublikových zpráv se jednalo o nejsušší rok za posledních 40 let. Nevzpomínám si, že by za celý rok nepřitékala voda do rybníka „Schánělák“, který má přívod vody pouze z lesa a tudíž je závislý na přírodním dešti a to se stalo v tomto roce.

Určitě radost máme z činnosti SDH, neboť jak se zmíním dále, akce pořádané v obci byly vítané občany nejen místními, ale i přespolními. Z těch nejvýznamnějších bych vyzdvihl letní grilování spojené s výstavou „Příběhy věcí“ uskutečněné v srpnu a pak již tradiční „Vepřové hody“ v měsících březnu a listopadu, uskutečněné brigády přímo v hasičském klubu a v obci.


Narození nových občánků - Matěj Laštovka, Anežka Skalová

Shodou okolností k narození obou nových občánků došlo v měsíci lednu. Přestože rodiny žijí v sousedních obcích (Seč, Klášter), já si myslím, že patří a budou patřit k naší obci, neboť se podílí na akcích SDH a prakticky každý víkend jsou přítomni v obci.

  • Dne 10.1.2015 se rodičům Pavle a Jaroslavovi Laštovkovým narodil syn Matěj Laštovka.
  • Dne 16.1.2015 se rodičům Janě Zahradníkové a Dušanovi Skalovi narodila dcera Anežka Skalová.

Přeji všem zdraví a spokojenost, aby se co nejčastěji všichni do Zahrádky vraceli.


Vepřové hody - dne 28.3. a 21.11.2015

Tradiční vepřové hody jsou oblíbené pro místní občany i přespolní z okolních vesnic. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci členů SDH a jejich žen, které se podílí na přípravě těchto akcí. V podstatě se vždy začíná již ve čtvrtek odpoledne, celý pátek a v sobotu při vlastním pohoštění. Všem těmto občanům bylo poděkováno na Valné hromadě SDH Zahrádka.

Jen zdůrazňuji, že pro velký zájem o výrobky (jaternice, jelita, tlačenky, černou polévku) a pohoštění (ovar, výpečky, guláš, řízky) nestačí ani dvě prasata, která se kupují již zabitá. Při každé této akci je zajištěna hudba (harmonika, housle) a účastníci se baví dlouho do noci. Je to jen dobře, že se lidé mohou sejít a kromě dobrého jídla se též pobavit. Kde jsou ty časy, kdy se pořádaly tradiční zábavy a plesy v místním pohostinství.


Letní grilování spojené s výstavou „Příběhy věcí“ - 15.8.2015

Na počátku tohoto zápisu bych chtěl zdůraznit, že se jednalo o největší a nejzajímavější akci uspořádanou v naší obci v tomto roce. Jelikož se jednalo o první takto pojatou výstavu, je potřeba vyzdvihnout, že celé to vymyslel Dušan Skala. Hned v úvodu chci poděkovat Dušanovi a vzdát obdiv, že se takto náročná akce realizovala.

Vzhledem k omezeným prostorám se vlastní výstava věcí uskutečnila v prostorách hasičské zbrojnice (garáže), kde byly ke vzhlédnutí různé věci, které občané měli z dávných dob na půdách, v prostorách stodol atd., které trpělivě Dušan obcházel a shromažďoval. A tak jsme mohli vidět flašinet (mimo jiné nyní je umístěn v hasičském klubu), hasičskou trubku, staré hasičské přilby, obrazy, máselnice na výrobu másla, různé řemeslné nástroje dříve užívané na vsi atd. Mohu říci, že pro současnost bylo pro všechny zajímavé toto vidět.

Akce byla doprovázena promítáním videa, které rovněž Dušan připravil. Přibližovalo historii obce s promítáním fotografií žijících i nežijících občanů včetně svatebních fotografií, které zapůjčili pro tyto účely občané a příbuzní.

Akce se zúčastnilo odhadem na 100 lidí, možná i více a ohlasy byly více než pochvalné. Vydařilo se i počasí, takže zahájení a zábava doprovázená hudbou se uskutečnila na nádvoří hasičského klubu.

Těžko mohu popsat akci, která byla výjimečná a protože opět byla zaznamenána na video, jen přímá ukázka může přiblížit tak skvělou atmosféru, která tam panovala. A jak znám Dušana, budeme se moci s tímto dokumentem seznamovat při různých příležitostech - nejdříve v roce 2016 při chystaných oslavách 110. výročí založení SDH v Zahrádce spojené se srazem rodáků.

Na závěr tohoto záznamu jen dodávám - díky Dušane. Pochopitelně poděkování patří i dalším, kteří se na přípravě podíleli.


IV. ročník Podbrdské rally legend - 9.5.2015

Už se stalo tradicí, že každoročně v měsíci květnu pořádá Automotoklub Nepomuk rally legend nazvanou jako Podbrdská a v ten den obec ožije návštěvou automobilových fandů. Ne jinak tomu bylo v tomto roce a opět se dá hovořit o vydařené akci, i když se obec přímo na organizaci neúčastní. Tentokrát byla hasičská klubovna otevřena pro občerstvení návštěvníků s teplými klobásami a pitím.


Akce uskutečněné v hasičském klubu

Nechtěl bych vyjmenovávat všechny akce uskutečněné v roce 2015 v hasičském klubu, téměř každý víkend se v klubu něco dělo. Kromě toho, v letních měsících byl otevřen za účelem posezení a občerstvení, o které se vzorně stará Karel Bláha. Tradičně se zde pořádá veřejné zasedání zastupitelstva OÚ Čížkov, valná hromada hasičského okrsku Čížkov, školení řidičů, karetní turnaje v prší, schůze a posezení členů SDH při brigádách a různých rodinných oslavách. V tomto roce se uskutečnilo pohoštění pro myslivecké sdružení Čížkov včetně zajištění večeře. Když k tomu přičteme již zmíněné vepřové hody (28.3. a 21.11.), letní grilování s výstavou „Příběhy věcí“ (15.8.), je možné hovořit o velké aktivitě SDH Zahrádka.

Velký prostor je věnován různým zájmovým hrám a oslavám určených pro děti. Zde bych chtěl ocenit práci hasičského sboru, který instaloval pro děti skluzavku, lano na atraktivní sjezd, prolézačku.

Všechny tyto akce jsou vždy aktuálně uváděny na webových stránkách OÚ Čížkov - obec Zahrádka společně s fotografiemi. A to si myslím, že je pro občany nejzajímavější.  


Brigády zajišťované SDH Zahrádka

Z prací zajišťovaných SDH bych chtěl zdůraznit úklid hasičské zbrojnice hlavně v půdním prostoru, úprava pozemku u hasičské zbrojnice určeného pro cvičební účely a hlavně provedení zámkové dlažby u hasičského klubu (u vchodu, terasa) a pod nádobami pro komunální odpad v blízkosti hasičského klubu. Zde zdůrazňuji vzornou spolupráci s OÚ Čížkov, který finančně zajišťuje na tyto aktivity materiál, práce je pak formou brigády provedena členy SDH.


Nová ovocná alej v Zahrádce

V neděli 15.11.2016 se v Zahrádce sešlo několik místních občanů, aby i přes nepříznivé počasí vysadili při staré cestě na Hůrce patnáct ovocných stromků v rámci projektu „Tisíc stromků pro plzeňský kraj“.

Projekt je určen pro obnovu nebo výsadbu nových ovocných stromků, doprovodné zeleně místních a účelových komunikací nebo výsadbu veřejné zeleně v zastavěném území obcí. Cílem projektu je obnova krajových původních odrůd jabloní a hrušní. V Zahrádce byly vysazeny především jabloně, ale i dvě hrušně a jedna třešeň.

Uvidíme, zda se stromky přijmou, bude zajímavé pozorovat jejich růst a v budoucnosti snad bude zážitkem projít se touto novou ovocnou alejí.


Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2015 - valná hromada konaná dne 2.1.2016

Valná hromada se konala v sobotu 2.1.2016 a byla zahájena místostarostou SDH Zahrádka Dušanem Skalou tradičně v odpoledních hodinách přivítáním všech účastníků včetně hostů tradičním přípitkem s přáním všeho nejlepšího do nového roku 2016. Hasičská klubovna byla opět zcela naplněná (cca 60 přítomných).

Po schválení programu, volbě návrhové a mandátové komise byly přednesené zprávy o činnosti SDH v roce 2015, ze kterých uvedu stručný výtah.

Hlavně je nutné uvést, že v měsíci dubnu nečekaně rezignoval na svou funkci z rodinných důvodů starosta SDH Jiří Šelmát ml., takže zbývající část roku vedl sbor místostarosta Dušan Skala s tím, že na valné hromadě bude provedena volba pro doplnění výboru SDH Zahrádka.

Zpráva o činnosti SDH v roce 2015 byla podrobně přednesena místostarostou s připomenutím všech akcí, které v uplynulém roce se uskutečnily a které, jak už to od Dušana je zvykem, připomínal formou promítání ukázek z těchto akcí. Bylo to originální a velice zajímavé.

Velitel sboru Michal Skala připomněl ty základní činnosti družstva sboru - účast na okrskovém cvičení v Čečovicích, memoriálu v Sedlišti a Srbské proudnici. Nepodařil se splnit úkol vyčištění koupaliště, po opravě hasičského auta Avie byla provedena STK.

Ze zprávy hospodáře sboru Zdeňka Šelmáta ml. jen připomínám, že SDH hospodaří tzv. vyrovnaně, takže příjmy v roce 2015 byly cca 193 000.- Kč, náklady cca 158 000.- Kč (k 31.12.2015 je na účtě SDH 17 000.- Kč, v pokladně 33 000.- Kč).  

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl Václav Talůžek ml. Při kontrole účetnictví nebylo shledáno závad, v současnosti má SDH 36 členů a 11 členů přispívajících.

Doplnění členů výboru SDH bylo na návrh přednesený členem návrhové komise Jaroslavem Končelem jednomyslně odsouhlasen v tomto složení:

  • starosta SDH Zahrádka Dušan Skala
  • místostarosta SDH Zahrádka Jan Havlík st.
  • člen kontrolní a revizní komise Ivan Šebek

Novými členy SDH Zahrádka se stali Petr Neužil a Miroslav Hudec.

Plán činnosti na rok 2016 přednesl starosta sboru Dušan Skala s tím, že tím největším a nejnáročnějším úkolem bude příprava oslav výročí 110 let od založení SDH v Zahrádce spojený tradičně se setkáním rodáků, který je naplánován na 16.7.2016. Vepřové hody by se měly uskutečnit 27.2. a 19.11.2016.

Na závěr valné hromady byly oceněny členové i nečlenové sboru za odvedenou práci (Karel Bláha - výčepník, Jaroslav Laštovka - kuchař), poděkování ženám se uskuteční formou pohoštění dne 5.3.2016.

V diskuzi vystoupili hosté ze sousedních SDH - Železný Újezd, Přešín, Sedliště s poděkováním za spolupráci a pozváním na jejich valné hromady.

Jaroslav Končel poděkoval všem členům SDH, kteří se účastní na akcích pořádaných sborem, zvlášť pak Dušanovi Skalovi.

Ještě bych připomněl vystoupení těch nejmladších hasičů, kteří pod vedením Kateřiny Havlíkové jako vždy připravili malé kulturní vystoupení. Bylo to milé a jen to připomnělo, jak SDH věnuje té nejmladší generaci.

Zahrádka 4.1. až 29.1.2016.
Zapsal: Václav Černý.