Facebook

 


Zahrádka 2011

Kronika obce Zahrádka 2011 - zapsal Václav Černý


Úvod

Zamýšlím-li se za uplynulým rokem 2011, nemohu v úvodu vyslovit stručné zhodnocení. Jednalo se z pohledu života v obci za rok klidný s minimem událostí. Nekonali se žádné volby, nezemřel nikdo z přímých obyvatel v obci, narodili se dva noví občánci a tak největší událostí bylo Setkání rodáků u příležitosti 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci, které se uskutečnilo dne 6.8.2011.
Z uvedených důvodů bude zápis do kroniky poněkud stručný zaměřený právě na již zmiňovanou událost – Setkání rodáků.


Počasí

V zápisu v roce 2010 jsem se zmínil o poměrně tuhé zimně, kdy začátkem listopadu napadl sníh (cca 30 cm pokrývka) a ten vydržel v podstatě až do konce února, což již několik let nepamatujeme. Rovněž tuhé mrazy až k -18°C nebyly výjimkou.
Zcela rozdílný je konec letošního roku, kdy ani v prosinci nenapadl sníh a tak vánoce se slavili tzv. „na blátě“. První sníh napadl až 13.1.2012.
S tím souvisel i nedostatek vláhy v druhé polovině roku. V letních měsících bylo historicky zaznamenáno, že za posledních 50 let v celém Česku  nebylo větší sucho jak tento rok. A tak oproti loňskému roku, kdy byla velká úroda hub, byl rok 2011 chudší, i když v krátkém časovém období si houbaři přišli také na své.


Narození nových občánků v obci

I v tomto roce rád zaznamenávám, že se narodili dvě děti našim mladým spoluobčanům, i když znovu poznamenávám, že se jedná o mladé páry, které trvale nezůstanou v Zahrádce, ale určitě se do Zahrádky budou pravidelně vracet. Těmi šťastnými jsou:
Jan Havlík, který se narodil 24.7.2001
rodiče Kateřina a Jan Havlíkovi, současné bydliště Zahrádka čp.4
Julie Šelmátová, narozenou 24.9.2011
rodiče Jana Červená a Jiří Šelmám, bydliště Plzeň-Malesice a Zahrádka čp.29
Chtěl bych jak dětem, tak rodičům popřát pevné zdraví, štěstí a spokojenost v životě.


Oslavy 105. výročí založení SDH v Zahrádce spojené se setkáním rodáků

Na valné hromadě SDH konané dne 1.1.2011 bylo odsouhlaseno, že oslavy 105. výročí založení SDH v Zahrádce se uskuteční v letních měsících v nově rekonstruované hasičské zbrojnici a byl jmenován přípravný výbor, který se bude pravidelně scházet a bude řídit přípravu tohoto setkání. S vědomím, že se pro členy SDH jedná o poměrně náročnou akci ať již po organizační stránce, tak po stránce finanční, se členové tohoto přípravného výboru několikrát sešli a hlavně organizovali brigády na dokončení některých dokončovacích pracích hasičské zbrojnice, ale též na úpravě okolí zbrojnice, neboť od začátku bylo více než jasné, že vnitřní prostory nebudou pro počet účastníků dostatečné. A to se záhy potvrdilo, když začali docházet předběžné přihlášky na tuto akci. Jelikož jsem byl v přípravném výboru, pamatuji se, že na základě zkušeností ze setkání v roce 2006 při oslavách 100. výročí založení SDH, kdy účast překročila 220 účastníků, bylo odhadováno, že tentokrát by účast se měla pohybovat v řádu něco přes 100 přítomných. Jak se nakonec ukázalo, odhady byly milné a účast byla na úrovni roku 2006, tj. kolem 200 lidí.Jak se ukázalo, největším „nepřítelem“ pro organizátory se stalo počasí. Dlouhodobě určený termín 6.8.2011 několik týdnů předem ohrožovaly vytrvalé deště a tak jsme prožívali určité stresy, pokud by počasí v den setkání nepřálo. Přesně si uvědomuji, že týden před setkáním vytrvale pršelo celou sobotu a neděli a to vytrvale. Nakonec počasí se umoudřilo a v den oslav došlo pouze ke krátké, ale přesto poměrně ostré, půlhodinové přeháňce přesně ve 14.00 hod., kdy se měly oslavy zahajovat. Jak se ukázalo, připravené stany splnily to, co jsme očekávali – účastníci byli uchráněni.

Nezbývalo nic jiného, než-li se na toto deštivé počasí připravit a tudíž byly zajištěny dva velké stany, které v podstatě přikryly celý prostor nádvoří hasičské zbrojnice. Navíc bylo nutné zbudovat provizorní dřevěné podium pod jeden stan, které pak bylo ve večerních hodinách využito jako taneční parket. Nakonec se podařilo pod těmito stany pořídit cca 150 míst k sezení a to s místy uvnitř hasičské klubovny se zdálo dostatečné. Stany byly zapůjčené z Nepomuka a Spáleného Poříčí, rovněž tak lavice, stoly a židle se podařilo zapůjčit z Nepomuka a Sedliště.

Bylo nutné připravit okolí, hlavně posekat trávu a srovnat zeminu. To představovalo několik brigád, což právě k deštivému počasí byl také problém.
Nakonec velkým úsilím členů SDH se podařilo připravit jednak venkovní posezení pod stany, v garáži pak byly promítány videa natočená Dušanem Skalou v předcházejících létech a dokonce do klubovny byl přenášen obraz z probíhajících oslav vně zbrojnice.
Kromě tohoto bylo nutné zajistit občerstvení pro účastníky, a tak se opékaly klobásy a grilovalo se maso, ženy v obci zdarma napekli zákusky, zajištěno bylo pití jak alkoholických, tak nealkoholických nápojů.

Navíc po oficielní části byly zajištěny některé doprovodné akce hlavně pro děti a sice jízda ve starém kočáře taženém koněm, svezení na koni, ukázka požárního útoku žákovského družstva SDH Zahrádka, trampolína, bazén, hra v kuželky, ukázka historických požárních stříkaček (byly zapůjčené od SDH Vrčeň).

Z uvedeného výčtu aktivit, které bylo nutné zajistit je každému jasné, jaké úsilí bylo zapotřebí pro zajištění takto náročné akce. Nechci vyzvedávat jednotlivce, mohl bych na někoho zapomenout, jen chci zdůraznit, že všichni, které se jak příprav, tak vlastní organizace tohoto setkání účastnili, zaslouží velké uznání a hlavně si vážím toho, že se nebáli do toho tzv. jít, neboť i já osobně jsem byl skeptický k uspořádání tak náročné akce v tak stísněných prostorách.

A proto ještě jednou bych chtěl poděkovat všem v čele se starostou SDH Jiřím Šelmátem ml., kteří se zasloužili na zdárném průběhu oslav 105. výročí založení SDH v Zahrádce spojené s tradičním setkáním rodáků obce.

Pozvánka na slavnostní zasedání SDH spojené se setkáním rodáků

Průběh oslav 105. výročí založení SDH v Zahrádce spojené se setkáním rodáků obce

Zahájení oslav asi ve 14.30 hod. provedl starosta SDH Zahrádka Jiří Šelmám ml. Přivítal přítomné s důrazem na tradici těchto oslav a s přáním, aby setkání každému splnilo očekávání, a to by hlavně mělo být setkat se a mít příležitost si popovídat s těmi, s kterými se tak často v průběhu let nemáme možnost setkat. Zdůraznil činnost SDH, hlavně pak přestavbu hasičské zbrojnice pro pořádání různých akcí v obci a tím možnost setkávání se.
Následovali pozdravné projevy.  Za OÚ Čížkov pozdravil setkání místostarosta Miroslav Černý, z bývalého vedení SDH pak Zdeněk Šelmám st. a Vlastimil Fiala.
Samostatnou a pro mne významnou kapitolou v rámci oslav, byl křest nové příručky vydané právě u příležitosti těchto oslav „Historie obce Zahrádka“ od autorů Antonína Bárty a Dušana Skaly. A zde bych chtěl vyzdvihnout zásluhu jmenovaných, kdy Antonín Bárta rodák z čp.34, dlouhodobým sběrem údajů o obci a rodácích obce zpracoval text, který pak doplnil fotografiemi a graficky upravil Dušan Skala. Já jsem přesvědčen, že až naši následovníci dostatečně ocení záslužnou práci těchto autorů, neboť i pro mne některé uvedené skutečnosti jsou nové, které jsem neznal. Příručka byla vydána v počtu 300 vydání s tím, že předpokládáme její využití resp. prodej i v následujícím období (při oslavách bylo prodáno cca 100 ks).
A tak si dovolím poděkovat oběma, že se podařilo stihnou tuto příručku vydat do doby oslav, neboť s výtiskem byly určité problémy, hlavně pak se jednalo zajistit finanční krytí, na kterém se podílel i OÚ Čížkov.
Jen ještě malou poznámku. Snažili jsme se vždy k těmto setkáním vydat příručku, v tomto rozsahu je tato příručka nejobsáhlejší.
Na závěr jsem účastníky seznámil s událostmi týkající se obce za posledních pět let, který následně uvádím v plném znění.


Projev kronikáře obce na oslavách 105. výročí založení SDH v Zahrádce

Vážení spoluobčané, vážení rodáci, vážení hosté.
Dovolte, abych i já Vás jménem organizátorů i jménem svým co nejsrdečněji přivítal při oslavě 105. výročí založení hasičského sboru v Zahrádce. Stalo se tradicí, že od roku 1976 pravidelně každých 5 let tyto oslavy spojujeme se setkáním rodáků, kdy se ve velkém počtu  sjíždí nejen rodáci, ale též jejich děti, vnoučata, někdy i pravnoučata, aby si mohli připomenout místo, kde se ti jejich babičky a dědové narodili. Já si myslím, že je to taková dobrá příležitost, aby si v této uspěchané době, každý, kdo má nějaký vztah k této obci, zavzpomínal a připomněl doby dávno minulé. Chtěl bych Vám hlavně připomenout, co se v obci událo za posledních pět let, kdy jsme se s mnohými z Vás viděli naposled.  

Před pěti léty při oslavách 100. výročí založení SDH v nedalekém Penzionu Zahrádka, kterých se většina z Vás zúčastnila, jsem v závěru mého projevu vyslovil přání, aby za pět let se naši mladí pokusili uspořádat podobné setkání, neboť pro nás starší už to nebude aktuální úkol. Zamýšlel jsem se nad touto větou, jak jsem to vlastně myslel, ale vidíte, pět let uplynulo jako voda a skutečně dnešní oslavy připravila naše mladší generace v čele s novým starostou SDH Zahrádka Jiřím Šelmátem ml. A to je ta první důležitá zpráva, s kterou bych chtěl všechny zúčastněné seznámit.

Na výroční valné hromadě SDH v Zahrádce dne 1.1.2010 byl zvolen nový výbor SDH, který vystřídal dlouhodobé činovníky, které bych chtěl při této příležitosti připomenout a poděkovat jim za dlouholetou práci pro SDH Zahrádka. Byli to:

Zdeněk Šelmát st., který zastával funkce v SDH celých 25 let, z toho 20 let jako starosta SDH
Vlastimil Fiala, který od roku 1980 byl velitelem sboru, tj.celých 30 let
Václav Palacký st., který byl jednatelem sboru od r.1981, tj.29 roků.

Jejich práci ocenil SDH předáním darů na výroční valné hromadě dne 1.1.2011.
A kdo jsou jejich následovníci?

Jiří Šelmát ml. – starosta SDH
Dušan Skala – místostarosta SDH
Michal Skala – velitel sboru
Jan Havlík ml. – jednatel sboru

Zatím se snaží a práci zvládají na výbornou a proto nemám o budoucnost sboru starost. A první výsledek jejich nadšení můžete vidět právě zde, kde zásluhou hlavně mladé generace byl zrekonstruován tento objekt, kterému jsme dali název – hasičská klubovna. Myšlenka na rekonstrukci objektu vznikla v hlavách těch mladých zjara roku 2008 a 9.8. téhož roku se objekt slavnostně otvíral. Pravdou je, že ještě v následujících létech byly provedeny některé vylepšující práce – studna, rozvod vody, nové WC, nové dveře – výsledek můžete posoudit sami. Jen musím připomenout, že finančně rekonstrukci zajistil OÚ Čížkov, práci však zajišťovali členové SDH bez nároku na finanční odměnu. Domnívám se, že hasičská klubovna je chloubou obce, neboť se zde mohou pořádat různé akce - zasedání SDH, oslavy některých výročí, vepřové hody spojené se zábavou atp.  A těchto akcí se za tu krátkou dobu existence tohoto stánku uskutečnilo poměrně dost – připomenu každoročně dvakrát vepřové hody, v létě grilování a opékání spojené se zábavou, valné hromady a schůze SDH, oslavy silvestra atp.

Myslím si, že uvedení hasičské klubovny do provozu bylo tou nejdůležitější událostí za těch posledních 5 let. Za připomenutí ještě stojí uzavření prodejny právě v tomto objektu v r.2007, provedená kanalizace v části obce Chalupy od Skalů až ke křižovatce u státní silnice koncem roku 2008, oprava místní komunikace též v části obce Chalupy od státní silnice na vršku, podél koupaliště, bývalého hostince a podél chalup, hasičské zbrojnice a pily až k vyústění na státní silnici u vepřína formou stříkaného asfaltového povrchu s drtí. Dalšímu zlepšením vzhledu obce došlo úpravou blízkého rybníka „U Kovářů“, který byl zcela rekonstruován soukromou osobou. Doporučuji si prohlédnou tuto část, jak rybník prokoukl.

Bohužel naší obec stále hyzdí nevyužívané bývalé objekty ZD (odchovna mladého dobytka s dvěma sklady), kde navíc byla ukradena plechová střecha a tak objekt odchovny chátrá, majitel však s tím nic nedělá. Rovněž tak objekt vepřína mezi Chalupami a Smetalkami není okrasou obce a navíc poměrně páchne, bohužel je majetkem soukromé osoby, která, jak se zdá s tímto stavem nehodlá nic dělat. A není síly přinutit vlastníky k zlepšení tohoto stavu a to se týká i některých obytných stavení (příklad naše hospoda).

Přesto se obyvatelé obce snaží svoje obydlí vylepšovat a tak určitě doporučuji procházkou si prohlédnout ať již domy trvale obydlené, tak objekty využívané k rekreaci, určitě se nemáme za co stydět. Největším problémem je údržba okolí domů a prostranství kolem, hlavně sekání trávy v letních měsících.

Před pěti léty jsem Vás informoval o počtu trvale bydlících občanů, kterých podle mých počtů bylo celkem 51 a věřte, že počet se opět snížil na 47 trvale bydlících.  Snad je dobré právě při této příležitosti připomenout nejstarší občany obce, které se těší dobrému zdraví a jsou to Zdeňka Šelmátová z čp.30 (87 let – nar.11.11.1923), Helena Beroušková z čp.19 (87 let – nar.20.2.1924) a u mužských to je Václav Talůžek z čp.11, který se letos dožil 80 let (nar.7.5.1931).

Musím s radostí podotknou, že se nám v obci rodí nová generace, za poslední 3 roky to bylo pět holčiček a před 14 dny konečně také kluk – Honzík 5 v rodině Havlíků. A to je ta dobrá zpráva, jen mám obavy, že z mnoha těchto mladých obyvatel zůstane v obci jen minimum, neboť rodiče se budou postupně stěhovat do větších obcí a měst. Ale s tím nic neuděláme, věřím, že se budou vracet alespoň na víkendy. Při této příležitosti musím připomenout ještě jednu pro obec poměrně významnou událost a sice první svatbu, která se konala v místní kapličce a sice dne 21.8.2010 si zde řekli své společné „ano“ Kateřina Červená a Jan Havlík ml. Byl to skutečně zážitek s účastí cca 50 lidí a pokud je mi známo, byla to první a zatím jediná svatba právě zde v naší kapličce.

Počet trvale obydlených domků se nezměnil – celkem je trvale obydleno18 domů, počet objektů k rekreaci je asi 30 (chalupy, chaty), nově se staví rodinný domek na Smetankách.

A nyní mi dovolte, abych připomenul Ty, kteří před pěti léty tu mezi námi ještě byli a já chci věřit tomu, že se dnes na nás dívají odněkud tam zhora.
V první řadě nemohu připomenout nikoho jiného než Václava Fleišhanse z čp.21, který před těmi pěti léty zde seděl s námi jako nejstarší člen SDH a slavnostně sázel strom Platan, který nám jej stále připomíná. Vašek zemřel 27.6.2008 v nedožitých 83 létech. Musím se osobně svěřit – moc mi chybí každotýdenní návštěvy u něho.
Brzo po setkání v r. 2006 zemřel další dlouholetý člen SDH a občan obce Jan Chodora, který ze zdravotních důvodů se již setkání v r. 2006 nezúčastnil – zemřel 22.11.2006 ve věku 81 let. V témže roce 26.12. ve věku 84 let zemřela Růžena Franková z čp.31. Dne 1.7. 2008 ve věku 57 let zemřel Miloslav Chodova z čp.13. V roce 2009 jsme se rozloučili s Boženou Košanovou z čp.48, která náhle zemřela 20.7.2009 ve svých 80 létech a poslední rozloučení v krematoriu v Blatné se konalo 27.7.. Koncem roku 2010 se konalo rozloučení, v té době s nejstarší občankou obce, Anastázií Trhlíkovou z čp.2, která zemřela ve věku 87 let 26.10.2010 (nar.2.10.1923) a rozloučení se opět konalo v Blatné dne 8.11.2010. Tímto jsem připomněl Ty, kteří bydleli trvale v naší obci.

Já si ale nemohu odpustit nepřipomenout ty, kteří zde trvale nebydleli, ale kteří mně osobně hodně chybí a já si je často připomínám, když si prohlížím fotografie ze setkání v roce 2006. Možná na někoho zapomenu, neboť ty informace nemám až tak úplné, ale přesto musím nostalgicky vzpomenout.
Určitě mně tu chybí Marie Slavíčková rozená Kotěšovcová, která se zde před 5 léty těšila společně se svými dvěma dcerami Marií a Hanou a svými nejbližšími, které tu dnes opět rád vidím. Bohužel v témže roce 2006 na podzim zemřela.

Ty které musím zmínit, a je mi to moc líto, že už se s nimi nikdy nesejdu, jsou moji velice blízcí z rodiny Králíků z Holýšova – rodáci od Tupých z čp.17, kterou krátce po setkání v roce 2006 postihlo tolik neštěstí. V témže roce na podzim zemřel můj kamarád Jaroslav Králík ve věku 63 let, brzo na to následovalo úmrtí jeho ženy a ještě tomu nebylo dost, po těžké nemoci zemřela žena zde přítomného Pavla Králíka. Navíc v tomto roce zemřela jejich teta Anna Kubová rozená Tupá.                
Kdo již není mezi námi a před pěti léty se s námi těšili a vzpomínali jsou dále Stanislav Šelmát – rodák z čp.29, František Jirka – rodák z čp.41, Božena Malá rozená Trhlíková – rodačka z čp.47.

Na úplný závěr bych ještě chtěl připomenout, že zásluhou zde přítomného Dušana Skaly byly vytvořeny Webové stránky obce Čížkov, které dle mého názoru jsou velice zajímavé hlavně tím, že zatím se velice aktuálně objevují zprávy o dění v jednotlivých obcích. Hlavně jsou zprávy doplněny právě zásluhou Dušana fotografiemi, podle kterých je možné si jednak připomenout známé tváře a seznámit se s činnostmi v jednotlivých obcích. A pokud si pozorně prohlídnete tyto stránky, pak musíte uznat, že právě v Zahrádce je těch společných zábavných akcí poměrně dost. Je to zásluha naší střední generace, která se snaží udržovat jak hasičské aktivity, tak i společenské akce. Tím trochu ztrácí na hodnotě mnou založená a vedená Kronika obce Zahrádka ve fotografii, kterou jsem ke kronikám psaným založil v roce 1982 a můžete do ní nahlédnou i dnes.

Děkuji Vám za pozornost, rád se s většinou z Vás pozdravím osobně a přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a přání opětovného setkání za pět let při oslavách 110. výročí založení hasičského sboru v Zahrádce.

 


 

Výroční valná hromada SDH Zahrádka – 7.1.2012

Hned v úvodu musím zdůraznit, že se jedná o první valnou hromadu, která se nekonala tradičně 1. ledna, jak bylo v Zahrádce od nepaměti tradicí založenou našimi předky, ale na přání většiny členů SDH (hlavně mladších), byl termín posunut.
Valnou hromadu zahájil starosta sboru Jiří Šelmám ml. přivítáním hostů a všech přítomných s přednesením programu valné hromady, který byl jednomyslně schválen. Následovaly zprávy činnosti a hospodaření SDH, z kterých byl stručně zdůraznil:
Zpráva starosty SDH Jiřího Šelmáta ml.:

 • poděkoval za práci všem členům SDH, hlavně pak za přípravu a vlastní organizaci oslav 105. výročí spojeného se setkáním rodáků obce. Zdůraznil pomoc nečlenů sboru, hlavně žen, které se podílely na obsluze a bezplatnému upečení zákusků. Za tuto práci byly ženy odměněny čerstvou žlutou růží
 • zdůraznil akce, které se v roce 2011 v klubovně uskutečnily a sice vepřové hody (ve dnech 12.3. a 19.11.), tradiční silvestr na konec roku, veřejné zasedání OÚ Čížkov (12.3.)
 • poděkoval za provedení zámkové dlažby před hasičskou zbrojnicí (materiál uhradil OÚ) a dalších úprav v hasičské klubovně (např. zhotovení nových vchodových dveří Janem Havlíkem ml.)

Zpráva velitele Michala Skaly:

 • připomněl všechny akce, na kterých se členové SDH podíleli (úklid hasičské zbrojnice, příprava vozidla Avie na STK, účast na některých cvičeních, čištění koupaliště, čištění studny u Beránka, oprava hasičské stříkačky). Jako nedostatek hodnotil neúčast družstva na okrskovém cvičení
 • nastínil plán činnosti na rok 2012

Zpráva pokladníka Zdeňka Šelmáta ml.:

 • z uvedené zprávy jsem zaznamenal jako to nejpodstatnější, že oslavy 105. výročí založení SDH spojené se setkáním rodáků si vyžádalo náklady cca 52 700.- Kč a přibližně ve stejném objemu byly i příjmy (pokud se do toho započítají i zásoby, které v současnosti v klubovně jsou)
 • nově byly odsouhlaseny nové členské příspěvky z důvodů okresního vedení, které se zvyšují na 150.- Kč na člena a 100.- Kč za žáka (na okres se odvádí 100.- Kč za každého člena, doposud v SDH Zahrádka byly členské příspěvky 100.- Kč resp. 70.- Kč za žáka)
 • v současné době je stav financí SDH v celkové hodnotě cca 18 764.- Kč (na účtu 10 140.- Kč, v pokladně 8 624.- Kč)

Diskuze:

 • valnou hromadu pozdravili zúčastnění zástupci sousedních SDH (Sedliště, Čížkov, Přešína, Železného Újezda
 • Rojík Václav kritizoval neúčast soutěžního družstva SDH na okrskovém cvičení
 • Vlastimil Fiala jako předseda návrhové komise nastínil plán činnosti na rok 2012

Výroční valná hromada byla starostou ukončena cca po cca 2 hodinách jednání při účasti asi 40 přítomných starostou SDH a následně bylo podáváno občerstvení – tentokrát špíz, uzené a zákusky, které připravily ženy z obce.

 

Zahrádka – leden 2012.
Vypracoval: Václav Černý – koncept bude přepsán do Kroniky obce Zahrádka.