Facebook

 


Zahrádka 2009

Kronika obce Zahrádka 2009 - zapsal Václav Černý


Úvod:

Každým rokem usedám k počítači (poslední tři roky jsem nahradil písemnou formu), abych z poznámek prováděných během roku provedl jakýsi souhrn událostí v naší obci. Tento záznam pak přepíši do knihy „Kroniky“ obce Zahrádka psané ručně a zároveň jej pošlu Dušanovi Skalovi, který doplní fotografiemi popisované události a v podstatě zpracovává kroniku do podoby elektronické. Připomínám to proto, že v současné pokrokové době je tento způsob, písemný text doplněný fotografiemi, pro generace příští, zajímavější. Na OÚ Čížkov jsme domlouvali, zda by nestačila jen forma elektronická (myslíme si, že na některých obcích či městech to takto provádí), obec však trvá hlavně na tradiční písemné formě. Tak jsme se s Dušanem Skalou domluvili, že budeme tyto dvě formy vedení kroniky vést současně, neboť to určitě pro budoucnost nebude na škodu. A právě nyní bych chtěl zdůraznit ještě jednu záslužnou práci Dušana Skaly – dosud napsané kroniky obce Zahrádka od roku 1922 postupně převádí (přepisuje) do elektronické podoby. Je to velice náročná a záslužná práce, neboť případné využití těchto záznamů v budoucnosti je v této formě velice operativní a také je možné využití při různých událostech, neboť kroniky jsou založené na OÚ a v budoucnosti údajně v krajském úřadě. A poslední poznámka – přestože jsem před léty založil tak zvanou kroniku obce Zahrádka ve fotografii, kde se snažím některými fotografiemi přibližovat „život“ v obci, je vhodnější, jak jsem již uvedl, aby písemné aktuality byly doplněny současně fotografií, což je při čtení kroniky zajímavější.

A pokud jde o souhrn událostí v obci, lze ten uplynulý rok charakterizovat s nadsázkou rokem chudým na události, přesto rád zaznamenávám, že naši mladí spoluobčané se rozhodli rozšířit naše řady a došlo k nárůstu – narodila se tři děvčátka. Bohužel i v tomto roce došlo k nečekanému úmrtí a sice Boženy Košanové z čp.48.

Akci, kterou bych vyzdvihnul, je pořízení vrtané studny u hasičské zbrojnice, kterou uhradil OÚ Čížkov a která je tolik potřebná pro v loňském roce zrekonstruovanou klubovnu SDH  v prostorách hasičské zbrojnice a bývalé prodejny spolu s úřadovnou OÚ Čížkov.

Určitě za zaznamenání stojí akce uskutečněné v již zmíněné klubovně – letní opékání selete, či vepřové hody, což začíná být tradicí. Za to určitě patří dík našim mladým členům SDH.


Počasí:

Stručná charakteristika počasí v roce 2009 bude obdobná jako v roce předcházejícím – poměrně sucho, letní měsíce bez vláhy, zimní měsíce bez sněhu. Chtělo by se mi říci, že se i v našich končinách projevuje celosvětově probíraný problém, oteplování naší planety. Pokud jde o tu vláhu, opět jsem pozoroval nedostatek vody v rybníce „Scháněláku“, což je takový můj ukazatel. Dalším je protékající Čížkovský potok, který nikdy bez protékající vody nebyl co já pamatuji, ale vydatnost byla minimální, pouze při vydatnějším dešti se proud vody zvyšuje.

Pokud jde o zimní měsíce, začínám být skeptický, neboť jsem ještě pamětníkem, kdy obec byla tzv. celá pod sněhem a mohli jsme téměř od prosince do března lyžovat a když ne lyžovat, tak alespoň bruslit, neboť rybníky byly zamrzlé celou zimu. Dnes je to jen pár týdnů, kdy zamrzne a tak vzpomínané dětské zimní radovánky jsou zapomenuté. Určitě pro děti je to ochuzení, přestože těch dětí je daleko méně než za našeho mládí.


Úmrtí Boženy Košanové – rozené Fleišhansové, Zahrádka čp.48 – 20.7.2009.

Bohužel i v tomto roce došlo k úmrtí v naší obci, kde počet trvale bydlících občanů je už tak nízký. Tato událost je o to smutnější, že k úmrtí došlo náhle, neboť zesnulá netrpěla nějakou vážnější nemocí. Navíc se jedná o sestru v loňském roce zesnulého bratra Václava Fleišhanse, s kterým jsme se rozloučili téměř přesně před rokem (zemřel 27.6.2008).

Božena Košanová po sňatku s Josefem Košanem bydlela převážnou část života v domku čp.48 společně s rodinou svého syna Pavla a jelikož jsem byl požádán rodinou zesnulé o rozloučení na pohřbu, který se konal ve smuteční síni v Blatné dne 27.července, v krátkosti bych se chtěl zmínit o životě zesnulé, který určitě nebyl lehký.

Zesnulá se provdala v r.1951 za manžela Josefa Košana a narodily se jim tři děti – Eva, Pavel a Emilie. Manžel tragicky zahynul v r.1958, kdy dětem bylo 8, 6 a 2 roky a tak zůstala na výchovu sama. Pracovala v JZD Zahrádka, Šumavanu Nepomuk a nakonec v prodejně v Zahrádce. Zajistit živobytí pro takto početnou rodinu nebylo lehké. I další životní osudy musela Božena Košinová překonat sama, neboť se již nikdy neprovdala. Tím nejhorším bylo úmrtí své nejstarší dcery Evy, která v roce 1995 zemřela po nevyléčitelné nemoci.

Poslední rozloučení se konalo v krematoriu v Blatné dne 27.7.2009.


Narození tří děvčátek – Kristýnky, Terezky, Rozárky.

Tento zápis je pro mne velice příjemným, neboť v naší malé obci v jednom roce přišlo na svět nečekaně hodně dětí a to musím ještě připomenout narození Zuzanky Šelmátové v r.2008 (viz zápis r.2008). Jako by se všichni domluvili, že je vhodné, aby maminky společně jezdily s kočárky a užívaly si toho nejkrásnějšího období v životě – mateřské dovolené. Jsem upřímně rád, že se to tak sešlo, i když mám trochu pochybnosti, zda všichni zůstanou v Zahrádce natrvalo a pokud tomu tak nebude, nevadí, určitě se budou do Zahrádky vracet alespoň na víkendy.

A tak vítejte u nás doma s přáním všeho nejlepšího:

Kristýna Skalová – narozena 30.4.2009 v Rokycanech
maminka Marcela Skalová, tatínek Michal Skala
Zahrádka čp.56

Tereza Havlíková – narozena 22.7.2009 v Plzni
maminka Kateřina Červená, tatínek Jan Havlík
Zahrádka čp.26

Rozálie Skalová – narozena 18.8.2009 v Plzni
maminka Jana Zahradníková, tatínek Dušan Skala
Zahrádka čp.46


Akce uskutečněné v nové hasičské klubovně.

Za připomenutí určitě stojí uspořádané akce, které zajišťoval SDH v Zahrádce v roce 2009. Jedná se o pokračování tradičních akcí, které byly započaty po rekonstrukci hasičské zbrojnice. Byly uskutečněny vepřové hody spojené se zabijačkou – 14.3. a 14.11. V letním měsíci – 15.8.2009 pak bylo uskutečněno grilování prasete.

Všechny akce byly velice hojně navštíveny a pro pobavení byla zajištěna i hudba, takže se společně zpívalo při harmonice a houslích. A tak nelze jinak, než poděkovat mladým členům SDH, kteří všechno zajišťovali pracovně včetně občerstvení. A že je to starost, to mohu potvrdit. Jen tak dále.


Zajištění vody pro hasičskou klubovnu – studniční vrt

V létě se podařilo hlavně zásluhou Dušana Skaly provést studniční vrt u hasičské zbrojnice pro zajištění vody. Původně se uvažovalo o přípojce z nedalekého vepřína, ale jak se ukázalo, tento způsob byl nereálný a tak se podařilo přesvědčit OÚ Čížkov o provedení vrtu, který celou akci finančně zajistil. Přestože se jednalo o poměrně nákladnou akci (cca 70 000.- Kč), voda v hloubce cca 30 m se našla a nyní už jen bude provedeno vlastní připojení objektu, což se předpokládá provést v r.2010. Pro pořádání různých akcí bylo zajištění vody nutností ať již pro potřebu na sociálním zařízení, tak pro vlastní potřebu. Zde je třeba podotknou, že přestože sociální zařízení bylo v prodejně vybudováno, voda nebyla k dispozici.


Výroční valná hromada SDH Zahrádka 1.1.2010.

Tradičně se konala výroční valná hromada SDH Zahrádka 1.1. a již po druhé v nově rekonstruované klubovně hasičské zbrojnice. Zahájení starostou SDH Zdeňkem Šelmátem st. byli všichni přivítáni a to jak členové SDH, tak rodinní příslušníci a zástupci SDH Sedliště a Železného Újezda. Následovaly klasické zprávy o činnosti SDH, hospodaření a plánu pro rok 2010. Překvapením pro mne byla volba nového výboru SDH, neboť starosta Zdeněk Šelmát st. a velitel Vlastimil Fiala již v loňském roce nabídli své funkce mladším s tím, že mladí již řídí činnost SDH svoji aktivitou a je tudíž vhodné, aby zastávali nejvyšší funkce.

Zásadní skutečnosti, které na valné hromadě zazněly:

- počet členů k 1.1.2010 – 48 členů (z toho 4 ženy, 12 žáků)
- hospodaření v uplynulém roce s ohledem na zajištění různých akcí a nákupu (lavičky se stolky, trička pro žáky, 2 ks proudnic atp.) bylo v porovnání s předešlými roky dosti nákladné, takže se z cca 35 000.- Kč snížila hotovost na cca 15 000.- Kč
- zvýšení hotovosti je poměrně omezené a tak bude nabídnuta spolupráce OÚ Čížkov, pro který by formou brigád byly zajišťovány některé práce za úplatu
- v nastávajícím roce se SDH bude opět zúčastňovat cvičení - okrskového a memoriálů jako dosud a to jedním soutěžním družstvem mužů a jedním družstvem juniorů (žáků)
- v nastávajícím roce je hlavním úkolem zajištění připojení vody do klubovny (doporučuje se projednat s OÚ zajištění jak po stránce finanční tak provedení).
Volba nového výboru SDH Zahrádka:

  • starosta: Jiří Šelmám ml.
  • místostarosta: Dušan Skala  
  • velitel: Michal Skala
  • hospodář: Zdeněk Šelmát ml.
  • jednatel: Václav Palacký st.
  • členové revizní komise: Václav Talůžek ml., Jan Havlík ml.

Na závěr valné hromady bylo podáno pohoštění (guláš, chlebíčky, šunka, cukroví) a Dušan Skala promítl připravované DVD z akcí, které v uplynulém roce proběhly.
Jako vždy, proběhla valná hromada v soudržné atmosféře a tak jen na úplný závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že pod mladým vedením bude činnost SDH v Zahrádce pokračovat nejméně tak, jako doposud. Přeji Vám hodně elánu a trpělivosti.


Zapsal: Václav Černý