Facebook

 


Z ČÍŽKOVA DO CHYNÍNA

Občanské sdružení Topland Brd získalo z Plzeňského kraje dotaci na obnovu části staré cesty spojující Čížkov a Chynín.


V rámci Ekoligických projektů 2012 dotačního titulu č. 1 (Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny), který letos vyhlásil Odbor životního prostředí Plzeňského kraje, získalo občanské sdružení Topland Brd dotaci 20 000 Kč na  na vysázení stromů a osazení křížku podél obecní cesty z Čížkova na Chynín, jedná se o úsek od hřbitova k lesu. Zarostlá část cesty byla v minulém roce zprůchodněna (odstranění křovin, urovnání terénu) soukromým zemědělcem, panem Janem Velíkem a již tuto neděli by měla v rámci projektu proběhnout první část vysadby stromů s tím, že hlavní část se uskuteční na podzim letošního roku.

 

Obnova cesty z Čížkova do Chynína
Obnova cesty z Čížkova do Chynína
II. vojenské mapování (Františkovo) 1830-1852
Obnova cesty z Čížkova do Chynína
Obnova cesty z Čížkova do Chynína
Obnova cesty z Čížkova do Chynína

POPIS PROJEKTU

Podél cesty, která by se mohla stát příjemnou vycházkovou trasou, bude vysázena jednostranná alej z ovocných dřevin (třešně, hrušně) – pokud se nám podaří zajistit místní historické odrůdy, dáme jim přednost. Jedná se o úsek cesty dlouhý cca 600 m. V místech zajímavých výhledů, zalomení cesty apod. bychom chtěli vysadit lípy. Rádi bychom pokračovali nejen v obnově přírodních, ale i kulturních hodnot krajiny. K cestě bychom chtěli osadit opravený křížek (nalezený v hospodářské části jedné z čížkovských usedlostí), doplněný tradiční výsadbou dvojice lip a jednoduchou lavičkou.

Součástí žádosti o dotaci je i úmysl vysázet několik remízů na pozemku PK 208/3, obhospodařovaném panem Velíkem. Napomohly by ke zjemnění mozaikovitosti krajiny, rozčlenění velké plochy polí. Krom toho se mohou stát ochranou před větrem a větrnou erozí na poměrně otevřeném místě. Ke zvýšení biodiverzity v krajině uvažujeme i o založení tůně pro obojživelníky v podmáčeném cípu louky výše uvedeného pozemku (viz grafická příloha). Jednalo by se o jednoduché vyhloubení tůně v místě s vysokou hladinou spodní vody a o osázení břehu mokřadními rostlinami.  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Alej, doprovázející cestu, bude vysazena jako jednostranná, vzdálenost mezi stromy bude 15 m. K výsadbě budou použity ovocné dřeviny (35 ks) třešně (Prunus avium) a hrušně (Pyrus communis)  - přednostně tradiční krajové odrůdy, podaří-li se je zajistit. Stromky budou sázeny jako prostokořenné sazenice, kotvené na jeden kůl a chráněné proti okusu drátěnou chráničkou. Ovocná alej bude proložena výsadbou lip (Tilia cordata) 4 ks. K výsadbě budou použity balové sazenice o obvodu kmínku 10-12 cm, kotvené na 3 kůly a chráněné drátěnou chráničkou.

K výsadbě remízů budou použity výhradně domácí druhy dřevin, budeme se snažit zajistit místní, geneticky odpovídající sazenice. Do remízů budou vysazeny domácí druhy listnatých dřevin: lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí, jilm vaz (Tilia cordata, Qercus robur, Prunus avium, Ulmus leavis) a topol černý (Populus nigra ´Italica´), který se v tomto kultivaru ve zdejší krajině místy vyskytuje a významně se pohledově uplatňuje. Navíc je sloupovitý vzrůst vhodný pro rychlé plnění úkolu větrolamu. Celkem bude do remízů vysazeno 15 stromů o obvodu kmínku 10-12 cm, kotvené na 3 kůly. Stromy budou doplněny podsadbou keřů líska obecná 3 ks (Corylus avellana) a dřín obecný 3ks (Cornus mas). Výsadby budou chráněny proti okusu zvěří zaplocením drátěným pletivem.

Způsob založení tůně pro obojživelníky i její následné osázení místně příslušnými mokřadními druhy rostlin bude konzultován (případně probíhat ve spolupráci) s Ekocentrem ČSOP ve Spáleném Poříčí. Vykopaný materiál bude rozprostřen pod výsadbu remízů.

U vysazených dřevin je nutné pravidelně kontrolovat stav a funkčnost kotvení, aby nedocházelo k poškozování sazenic. V období 3-5 let po výsadbě je třeba provést výchovný řez. K obojímu se zavazuje Topland Brd o.s. Pan Jan Velík se zavazuje k zálivce vysázených dřevin v aleji i na svém pozemku v období po výsadbě a v případě potřeby i v dalších letech, dokud nedojde k ujmutí výsadeb.

KONTAKTNÍ OSOBY PROJEKTU

Jan Velík, soukromý zemědělec z Čížkova, iniciátor projektu, člen Topland Brd
Ing. Klára Salzmann, autorizovaná krajinná architektka, koordinátorka předkládaného projektu, členka Topland Brd, bytem v Chyníně
Ladislav Kejha, technický dozor při výsadbách; předseda Sekce péče o dřeviny SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), člen Topland Brd
Ing. Zdeněk Tomášek, starosta obce Čížkov
Ing. Petr Pelikán, Ekocentrum ČSOP ve Spáleném Poříčí

Publikováno: 24.04.2012

Aktualizováno: 22.05.2019