Facebook

 


HISTORIE SDH PŘEŠÍN

Informace o historii sboru dobrovolných hasičů v Přešíně.


1903

Dne 11. října 1903 o 14. hodině zahajuje starosta sboru p. Jan Houška schůzi za přítomnosti 13 členů a vybízí jednatele, aby podal svoji zprávu.

Jednatel p. František Valeš (tehdejší místní učitel) líčí stručně vývoj a činnost sboru, jež týkala se většinou jen výcviku. Nutnost sboru uznána po ohni 4. března 1903.

Dne 29. března 1903 po přednášce jednatele sboru p. A. Korneta ze Ž. Újezda přihlásil se dostatečný počet členů pro založení sboru. Obec na výborové schůzi dne 4. dubna 1903 schválila stanovy sboru a zakoupila ruční stříkačku a výzbroj pro 17 mužů od firmy R.A. Smekal, na Smíchově za 1.950,-K. V téže době zadány stanovy ke schválení. Vycvičit sbor s ochotou ujmul se provést náměstek velitele ze Žel. Újezda p. J. Bernard.

Dne 21. června 1903 byli zvoleni první funkcionáři sboru takto: starostou zvolen p. Jan Houška, velitelem sboru p. Václav Šroubek, náměstkem velitele p. Jakub Houška. Do výboru byli zvolení pánové Josef Stropnický, Václav Vaník čp. 50, Josef Somolík a Jan Nygrýn. Za náhradníky zvoleni pánové Josef Kůgler a Karel Vozka. Pokladníkem zvolen p. Václav Vaník. Přehlížiteli účtu zvoleni pánové Václav Chott, Josef Motl a František Mík.

Jednatelství teprve později převzal p. Frant. Valeš. Dne 29.6.1903 byla provedena zkouška dodané stříkačky. Dne 5. července 1903 účastnil se sbor Husovy slavnosti v Žel. Újezdě a dne 19. července 1903 veřejného cvičení a valné hromady župy podkokšínské konané tamtéž. Každému členu byl vydán výtisk stanov s připomenutím, aby si je pročetl a jejich obsahem se řídil.

Starosta žádá velitele sboru, aby vyhotovil žádost k zeměpánu o podporu pro hasiče. Bylo usneseno, aby zakládající člen složil jednou pro vždy 10,- K. během jednoho roku, přispívající člen ročně 1,- K., činní členové budou dobrovolně splácet 40 h. ročně. Pan Václav Nygrýn – malíř dodal sboru tabulku na označení sborové místnosti, tato místnost se bude nacházet v hostinci p. Jana Houšky (není uvedeno se které chalupě).

Velitel sboru také žádal členy, aby si hleděli zaopatřit slavnostní oblek. Jednatel sboru navrhoval, aby se sboru nezúčastňoval zbytečných slavností zejména církevních. Dále navrhuje, že uspořádá vzdělávací večírky pro členy sboru, místnost se vždy určí.


1904

Dne 24. ledna 1904 byl pořádán věneček. Za pozvánky a bílé obálky s nadpisem bylo vydáno 16 K. 58 h. Na hudbu věnováno 30,- K. a hrála hudba Čížkovská. Starosta sboru p. Jan Houška věnoval sboru 15,- K., které měly náležet majitelům chalup poškozených při posledních požárech. Sbor také začal odesílat „Hasičské rozhledy“. Za přispívajícího člena přijat také řídící učitel pan Josef Vraštil, později pak Václav Vaník, rolník čp. 53 a Jan Chott – výměnkář. Členská základna tehdejšího sboru se rozrůstá. Pro nedbalost některých členů se navrhuje udělení důtky (domluvy) podle znění stanov po trojím vyzvání.  

Na schůzi 15. května 1904 jsou jmenováni členové hlídek pro letní měsíce. Sbor se zúčastňuje slavnosti desetiletého trvání zdejšího spolku „Budoucnost“.

Za činného člena přistupuje také p. Matěj Muk. Členové sboru se pravidelně účastňovali jednání župy podkokšínské např. v Milínově, Hořehledech, Žákavé, Čížkově, Sp. Poříčí, Jarově, Seči atd.. účastníkům sjezdu župy bude vyplacena dieta v hodnotě 1,- K. z fondu sboru podle rozhodnutí výboru.

V přípravách na první veřejné cvičení určují si sami členové cvičící dny – úterý, čtvrtek, sobota a neděle. Členskou základnu posiluje další člen, čeledín Frant. Draský.


První veřejné cvičení bylo uskutečněno 24. července 1904. Objektem hájeným byla po dohodě se starostou Janem Houškou střecha na jeho hostinci, jeho zahrada pak posloužila pro koncert po cvičení. Průvod a seřazení bylo v Dol. Přešíně. Součástí prvního veřejného cvičení bylo slavnostní vysvěcení stříkačky p. farářem Ignácem Zahradníkem z Čížkova. Slavnostní proslov přednesl p. Václav Brabec z Radešic za župu Blatenskou, přítomen zemský poslanec p. Jos. Hodek, Slavnost se velmi vydařila nejen morálně, ale i finančně – výnos činil 94,- K. 72 h. čistého výtěžku i s darem 10,- K. od p. Frant. Zahoříka sládka z Bílovice a 40,- K. od p. Kateřiny Houškové (ženy starosty) jako kmotry stříkačky. Slavnosti se účastnilo 16 sborů z župy Podkokšínské, 3 sbory z župy Nepomucké.


Další činnost sboru se týká zvláště protipožární prevence – jsou znovu připomínány noční hlídky (od 22,00 hod do 03,00 hod), dále se činnost týká výcviku, údržby techniky, výstroje a výzbroje. V této době je také pořízeno jeviště, vymalované zdejším malířem p. Václavem Nygrýnem. Za ochotníky přihlášeni V. Šroubek, V. Vaník č. 50, Frant. Chodova, Fr. Mík, Fr. Draský, Jan Draský.

Za hájení při požáru dne 4. řijna 1904 v ½ 9 dopol. U p. Jos. Šefla čp. 4 byla bankou „Praha“ udělena sboru odměna 15,- K.

Za přispívající členy se také přihlásili p. Jan Malý – chemik, Jos. Vaník – zedník, a Jan Šlejska – krejčí.


Postupně dochází ke změnám jak v členské základně, tak ve složení výboru. V následujícím roce 1905 opět hlavní náplní činnosti sboru se stává praktická cvičení, péče o výstroj, výzbroj a techniku. Byla upořádána dvě divadelní představení. Sbor se účastnil i akcí v okolních sborech, např. veřejné cvičení a svěcení stříkačky v Chocenicích, totéž v Chyníně, župní sjezd a veřejné cvičení v Seči apod.


1906 - pokračuje mimo vlastních cvičení praktických i teoretických účast na akcích v okolních sborech, např. svěcení stříkačky v Louňavé a v Zahrádce a v Čížkově se sbor účastňuje  dne 23. července 1906 likvidace požáru. Každým rokem jsou pořádány věnečky. Hudebníkům vždy vyplaceno 30,- K. beze všech závazků. V tomto roce pořádána tři divadelní představení. Je také hojně využívána hasičská knihovna. Sbor se nechal také mimo tří členů vyfotografovat cestujícím fotografem.


1907 - se správa sboru spolu s obecním úřadem v Přešíně  přičinily o udělení podpory od zemského výboru na zaplacení stříkačky. Podpora činila 100,- K. Mimo řídícího učitele p. Jos. Vraštila se stal členem i učitel Frant. Valeš. Zástupce pojišťovny „Slavie“ p. Jos. Skořepa daruje sboru 10,-K. Jako odměnu za utlumení požáru v čp. 17 u pí Terezie Houškové.


1909 -  přebírá funkci jednatele nastupující nový učitel p. Jos. Lutorský za Frant. Valeše, který byl přeložen. V tomto roce 12.4. se také sbor účastňuje hašení požáru v Doubravách u Čížkova a 13.4. ve Vlčicích. Opět dochází ke změnám ve složení výboru. Neustále je doplňována hasičská kniha, zvláště o svazky a časopisy s hasičskou tématikou.


1911 - se sbor účastnil likvidace požárů v Žel. Újezdě a v Hradišťském Újezdě.  Ve složení výboru dochází stále častěji ke změnám ve funkcích se vystřídala celá řada jmen např. Stropnický, Somolík, Prokůpek, Bílek, Šimek, Páv, atd.


V následující době byla dohodnuta koupě ruční stříkačky. Pro konání schůzí byly určovány schůzovní místnosti, např. místnost Josefe Šneberka (členská schůze 19. července 1919). (jmenování Spolkového dobu se objevuje v zápisu z členské schůze dne 2. srpna 1919,…. V místnosti spolkového domu v Přešíně.

V této době také dochází k útlumu v činnosti sboru. Pro řízení činnosti je povolán pro výcvik sbru p. Václav Karas ze Žel. Újezda. Na jeho dobrozdání jsou navrženi za prvního lezdce Šebestián Vaník, za druhého lezdce Josef Sylovský, za prvního stříkačníka Josef Draský.


O velikonocích r. 1920 je sehráno divadelní představení. Pokračuje každoroční pořádání věnečků a zábav. Sbor se nadále účastní všech významných  událostí, oslav a cvičení v okolních vších. (z finančních výdajů sboru jen namátkou např. za roznášení oběžníků za dobu 1 ½ roku určena odměna 7,50 Kč.)


V roce 1921 byl sbor přítomen při požáru na Kbelích (blíže neuvedeno) a ve Žďáru.


V následujícím roce 1922  byla sehrána tři divadelní představení a opět účast na akcích v okolních obcích včetně výcviku sboru s péčí o výzbroj, výstroj a techniku. Nadále jsou pořádány taneční zábavy.


1924 - je ustavena samaritánská stráž po absolvování kurzu. Jsou sehrána dvě divadelní představení za režie učitele p. Kozlíka.


14. června r. 1925 pořádáno skupinové cvičení za součinnosti 1. samaritánské kolonie.


1926 pořádány tři taneční zábavy.


1927 - přislíbena podpora 1.000,- Kč ze zemského hasičského fondu, sehráno divadlo, pořádán věneček.


1928 - sehráno divadlo, pořádán věneček a zábava. Za členy sboru se přihlašuje nový řídící učitel p. Rudolf Engelthaler a učitel p. Jarosl. Bastl. V létě 1928 uspořádána oslava 25. výročí založení sboru. Uděleno několik čestných diplomů.


1929 – pořádán věneček a taneční zábava.


1930 – udělena podpora 500,- Kč (neuvedeno od koho), návrh na využití – zakoupit pracovní stejnokroje od hasičské nákupny v Praze, pořádána 2 divadelní představení a dvě zábavy


1931 – sehráno 1 divadlo, pořádány 2 zábavy


1932 – výjezd k požáru stohu do Nechanic. Konalo se 5 cvičení praktických a 1 pochodové. Pořádáno skupinové cvičení za účasti sboru Žel. Újezd, Čížkov, Chynín, Nové Mitrovice, Mítov. Byly pořádány 2 zábavy, dále účast na akcích v okolí


1933 – Získán dar 100 K. od Okresní hospodářské záložny v Blovicích, od Zemského fondu slíbena podpora 300,- K. Z toho budou zakoupeny hadice a nářadí. Jsou pořádány cvičení pochodová, 4 cvičení praktická. V hasičské kolně je provedeno osvětlení. Je pořádán věneček a oslavy Husova svátku s ohněm a proslovem sborového vzdělavatele p. Jos. Soboty. Slavnost se konala na rozcestí za vsí u staré hájovny. Později se vzdělavatelem stává řídící učitel Frant. Bučil.


1934 – sehráno divadlo, pořádána vánoční zábava, účast opět na akcích v okolí. 13. června 1934 účast na zdolávání velkého požáru několika chalup ve spodní části obce.


1935 – sehráno divadlo, pořádán věneček, 6. března r. 1935 pořádán oslavný den k výročí narození T.G. Masaryka a 5.7.1935 oslavný den k výročí upálení Mistra Jana Husa – slavnosti s průvodem a ohněm na rozcestí za vsí s proslovy sborového vzdělavatele.


1936 – opakují se oba oslavné dny, bylo sehráno divadlo a pořádán věneček, totéž se opakovalo i v .r 1937


1938 – 5. června uspořádáno skupinové cvičení k 35. výročí založení sboru (poplach    sborů, průvod obcí, proslov, školní cvičení, koncert), opět uspořádány oba oslavné dny, sehráno divadlo, upořádán věneček. Situace  v činnosti je vcelku téměř stále stejná i v následujících létech.


1941 – účast při požáru stodoly p. Houšky, čp. 16, jsou obnoveny noční hlídky, 1x sehráno divadlo, do sboru vstupují i dvě ženy – Marie Šimková a Marie Prokůpková (jako samaritánky sboru)


1942 – v dubnu zakoupena obcí nová motorová stříkačka (fa R. A.Smekal, Slatiňany u Chrudimi). Za tímto účelem podniknuta sbírka se ziskem 10.000,- K., Kampelička v Čížkově darovala na pořízení stříkačky 1.350,- K., pojišťovací banka „Slavie“ darovala 500,- K. Neustále je dbáno na doplňování lékárničky samaritánů.


1947 – majitelé pozemků se zřekli nájemného z honu ve prospěch sboru, což činilo 1.500.,- Kč, a nájemci honitby J. Vaník a spol. darovali sboru dalších 1.000,- Kč, opakovaně každý rok pořádány taneč. zábavy. Také členská základna se neustále mění – starší členové odstupují, mladší přicházejí, mění se proto také neustále složení výboru. Pro nepřízeň počasí je pořádána oslava 96. výročí narození T.G. Masaryka ve Spolkovém domě s pásmem písniček a básniček školních dětí (tehdy jmenován vzdělavatelem starosta sboru Fr. Šefl,. V Létě také uskutečněna oslava k výročí upálení Mistra Jana Husa.


Veškeré události z průběhu okupace by měly být zapsány do „Sborové pamětní knihy“, doplněné obrázky malíře a rodáka z Přešína p. Vlad. Vraštila – kniha se ztratila!!!!


1950 – do samaritánského kurzu ve Spálením Poříčí nastupují další tři ženy – Marie Benešová, Libuše Houšková, Zdena Houšková, bylo 2x sehráno divadlo, pořádány 2 plesy, na příkaz tehdejšího Místního národního výboru a místní organizace KSČ byl odvolán starosta sboru Fr. Šefl, zvolen starostou byl Jar. Houška (členská schůze 10.6.1950). Bylo pořádáno okrskové cvičení Přešín, Čížkov, Žel. Újezd a Nové Mitrovice), večer byla pořádána taneční zábava (4.6.1950), také jsou prováděny domovní prohlídky protipožární za doprovodu člena MMV, Sbor má také předat Místnímu národnímu výboru pokladní knihu včetně hotovosti.


1951 – za účasti předsedy MNV Josefa Silovského musí být na schůzi sboru dne 20.1. 1951 ustanoveno jedno družstvo o počtu 9 členů, složené z členů sboru stále přítomných doma v obci, aby mohlo zasáhnout v případě požáru – navrženi jsou členové sboru pánové Houška Václav, Nygrýn Jarosl., Houska Frant., Milt Jos., Chott Václav, Rach Jos., Herejk Fr., Skřivánek Jos., Schejbal Václav, je opět pořádána taneční zábava a oslava pámátky M.J.Husa. Poslední zápis z r. 1951 je ze dne 6.10., potom zápis až 14. dubna 1967 ??? útlum 16 roků


1967 – navržen nový výbor sboru ve složení:
velitel – Václav Sak
velitel žákovského družstva – Dětka Martin
jednatel sboru – Skřivánek Jos. Ml.
Předseda sboru – Šefl Fr. Ml.
Pokladník sboru – Kandr Otto.
Jsou navrženy hlídky k provedení preventivních prohlídek všech objektů v obci (jak JZD, tak chalupy)


Další zápis až 3.3.1972 (opět útlum 5 let) – Výroční schůze československého svazu požární  ochrany – ČSPO), navržen nový výbor:

 • předseda – Šefl Fr.
 • Velitel – Psohlavec
 • Preventista – Bulín Václav
 • Jednatel – Komanec Vlad. St.
 • Materiálně-technický referent – Dětka Martin
 • Referent kulturněmasové práce – Augsberger Jan
 • Revizoři účtů – Chott V. st., Štika Václav

Na této výroční schůzi přítomen předseda Okresního výboru ČSPO p. Kotěšovec, na MNV přítomen předseda MNV Žel. Újezd (kam byla obec Přešín přičleněna) Strejc Jos., tajemník MNV Černý Frant., za KSČ – Tomášek Milosl.,

V létě t.r. – 30.6. 1972 dochází opět ke změnám ve složení výboru:

 • předsedou sboru zvolen Matoušek Jarosl., čp. 5 (místo Fr. Šefla),
 • velitel sboru Sak Václav st. (za Psohlavce)
 • okrskovým velitelem navržen Martin Dětka
 • strojníkem Rach Jos. Ml. (opět přítomen zástupce OV ČSPO p. Brejcha, za MNV Jos. Strejc,

Byla 2x pořádána taneční zábava, uskutečněn 1x cvičný poplach, (pro akce v roce byla zapůjčena stříkačka ze Žel. Újezda), Devítičlenné družstvo pro účast na krajské soutěži vedl preventista Václav Bulín (výsledek není uveden). Pokračují preventivní protipožární prohlídky,


1973 – pořádán ples a Josefovská taneč. Zábava, 16.6. 1973 uskutečněna slavnostní schůze k oslavám 70. výročí založení sboru, součástí oslav bylo provedení okrskového cvičení – k poslechu na cvičišti („pod Dolejších stodolou“) a večer při taneční zábavě ve spolkovém domě vyhrávala „Pošumavská kapela Karla Polaty ze Sušice“, součástí oslav byla ve spolupráci s místní organizací chovatelů drobného zvířectva uskutečněna výstava drobného zvířectva.
- uskutečněn velitelský den zde v Přešíně
- dochází ke změně materiálně techického referenta – stává se jím Kraft Fr. (není uvedeno kdy byl zvolen?)
- byly zakoupeny vycházkové uniformy – sbor poskytuje 200,- Kčs pro člena, ostatní si doplatí člen sám
- opět je navržen nový výbor Základní organizace Československého srazu požární ochrany (ZO ČSPO):
- Kandr Otto
- Matoušek Jaroslav,
- Sak Václav st.
- Bulín Václ.
- Komanec Vlad.st.
- Rach Jos. Ml.
- Skřivánek Ladislav
- Linda Jaroslav
- Chott Václav

Uvažuje se o vybudování vodní nádrže a nové požární zbrojnice, (v této době jsou prováděny tzv. akce“ Z“ – brigádně, zdarma)
Sbor získává skříňovou stříkačku PS-8, ( zápisech není uvedeno kdy dodána?)


1974 – pořádán ples, sehráno několikrát divadelní představení (3xdoma, v Nynicích na Plzni-sever, v Nekvasových)
Pokračuje provádění preventivních prohlídek, sbor se účastnil okrskového cvičení v N. Mitrovicích,. Téměř pravidelně se schůzí účastňují zástupci OVČSPO pánové Dvořák Stan. St., Brechta, Kotěšovec, Dvořák Stan. Ml..
Zástupci sboru se účastňují výročních schůzí v okolních sborech,


1975 – není uveden žádný zápis (činnost sboru zřejmě vez velkých změn)


1976 – neustále dochází ke změnám ve složení výboru sboru, zvláště u funkcí jednatel, velitel, předseda sboru.
- pořádán ples, taneční zábava
- účast na okrskovém cvičení v Žel. Újezdě – muži 4. místo, dorost 1. místo,
- dorostenské družstvo postoupilo do okresního kola, jmenovitá složení obou družstev nejsou v zápisu uvedena
- z funkce velitele sboru uvolněn p. Sak Václav st., aby mohl vykonávat funkci stavbyvedoucího na stavbě vodní nádrže a hasičské zbojnice,
- na místo velitele nastupuje místopředseda sboru Matoušek Jar.,
- byl proveden sběr železného šrotu Jar. Vaník čp. 50. Chott V. ml., Sak Václav st., Václav Bulín, již vykonává funkci tajemníka MNV,
- v tomto roce je sbor přeložen z okrsku N. Mitrovice do okrsku Čížkov


1977 - pořádán ples, maškarní rej s průvodem obcí a večer v hospodě
- na okrskovém cvičení získalo 4. místo ze 13ti účastněných (zápis ze dne 25.6.1977)
- dochází k omlazení ve výboru sboru (není uvedeno kým)


1978 – Pořádán ples, v tomto roce uvedeny jen dva zápisy – výborová schůze, začátkem roku 21.1.1978 a výroční schůze na konci roku 16.12.1978


1979 – pořádán ples, účast na okrskovém cvičení – kde?? Není uvedeno – 1. místo
- na MNV v Žel. Újezdě  jednáno o zrušení hasičů v Přešíně  ze zápisu členské schůze 31.3.1979 není zcela jasné kdo toto jednání inicioval (cituji „Toto bylo členskou schůzí zamítnuto a uloženo organizaci dále jednat s MNV),


1980 – navrženo nové složení výboru sboru v tomto složení:
- Komanec Vlad. Ml.
- Skřivánek Josef ml.
- Sak Václav ml.
- Rach Josef ml.
- Kandr Otto
- Jílek Vlad. Ml.
- Milt Josef ml.
- Augsberger Jan

Tato kandidátka však nebyla radou MNV a ZO KSČ schválena!

 • výroční schůzí později zvoleni:
 • Žežulka Václav – předseda
 • Dětka M. – místopředseda a zástupce okrsku
 • Rach Jos. Ml. – strojník
 • Komanec Vlad. St. – jednatel
 • Kandr Otto – pokladník
 • Komanec Vlad. Ml. – velitel
 • Holý Václav – preventista
 • Linda Jar. – člen výboru
 • Chott V. ml. – revizor účtů
 • Sak Václav st. – revizor účtů

1981 – okrsková soutěž v Žel. Újezdě – 4. místo, provedeny preventivní prohlídky, schůze 1x výborová a 1x členská. Dokončena stavba nové zbrojnice – přesněji neuvedeno kdy?


1982 -  pro nedostatek mladých členů pro soutěžní družstvo neúčast na okrskové soutěži. Pořádán ples, schůze – 1x výborová, 1x členská


1983  - novým velitelem sboru navržen Václav Sak ml., dále navrženi členové výboru -  Žežulka Václav, Dětka Martin, Chott Václav, Holý Václav, Augsberger Jan, Kandr Otto, Rach Jos., Komanec Vlad. St.
V rámci oslav 80. výročí založení sboru pořádána okrsková soutěž (11.6.1983) – výsledek neuveden
Od požární inspekce získán příspěvek 6.000,-Kčs na vybavení nové požární zbrojnice, na vlastní přání zrušeno členství pánů Václav Sak st. A Václav Chott.
Předsedou sboru se stává dosavadní místopředseda Martin Dětka
Dále se pracuje na akci „Z“ vodní nádrž a zbrojnice, čerpací stanice a objekt sociálního zařízení.


1984 – (zápis pouze 1x z výroční schůze 15.12.1984).
- prováděny preventivní prohlídky, práce na akci „?“
- pořádán  požárnický ples, sběr železného šrotu a spolupráce s ostatními složkami Národní Fronty /NF/ v obci (svazarm, chovatelé, dohlížecí výbor Jednoty)
- pro nedostatek hadic se sbor nemohl účastnit okrskové soutěže v Sedlišti, také v následujících letech 1985 a 1986 je činnost sboru obdobná jako předchozí – pořádán ples, akce“Z“ , preventivní prohlídky.

 


 

1988 - mimo obdobné činnosti předchozí uskutečněna slavnostní schůze k 85. výročí sboru, v r. 1989 ještě námětové cvičení.


1990 – pořádán opět ples a posvícenská taneční zábava, dochází rovněž k návrhu nového výboru sboru:

 • předseda – Josef Rach
 • Jednatel – Jos. Skřivánek ml.
 • Velitel – Václav Sak ml.
 • Preventista – Pavel Matoušek,
 • Pokladník – Otto Kandr
 • Zástupce velitele – Jiří Matoušek
 • Místopředseda – Martin Dětka ml.
 • Revizoři – Fr. Herejk, Martin Dětka st.

Po revoluci v ro. 1989 mění se některé názvy:

 • Obecní úřad – místo Místní národní výboru (MNV)
 • Sbor Dobrovolných hasičů – místo ZO ČSPO (základní organizace českého svazu požární ochrany)
 • Výroční valná hromada – místo výroční členská schůze,
 • Starosta sboru – místo předseda

1991 – pořádán hasičský bál, prováděny preventivní prohlídky
účast na soutěži v Zahrádce – 8. místo z 11-ti
zakoupeny 2 akcie po 1.000,- Kč u Vzájemné hasičské pojišťovny, tím jsou pojištěni všichni členové sboru při jakékoliv činnosti sboru (soutěže, cvičení…)
Na soutěži v Sedlišti získáno 4. místo


1992 – opět pořádán ples, prováděny preventivní prohlídky, Zakoupena starší skříňová stříkačka RS – 12 od vojáků z Plzně. Na soutěži v Srbech získáno 4. místo, na memoriálu v Sedlišti získáno 5. místo. 12.4.1992 zásah u požáru lesa pod Přešínem.


1993 - Memoriál a okrsková soutěž v Sedlišti – 2.místo, pořádány oslavy 90. výročí založení sboru – sestaveno družstvo mladších a družstvo starších – jmenovité složení družstev není uvedeno


1994 – nebyly provedeny plánované nácviky a prověřovací cvičení družstva

nově zvolen výbor SDH:
starosta – Josef Rach
velitel Václav Sak ml.
Zástupce velitele – Miroslav Plachý
Strojník – Jiří Matoušek
Preventista – Pavel Matoušek
Jednatel – Josef Skřivánek ml.
Pokladník – Otto Kandr
Revizoři – Herejk Fr., a Dětka Martin st.


1995 – provedeny preventivní prohlídky, opraveno veřejné osvětlení, účast na okrskovém cvičení v Zahrádce – 3. místo. Memoriál v Sedlišti – 4. místo, účast na oslavách v Louňavé


1996 – okrsková soutěž v Sedlišti – 4. místo. Preventistou za Pavla Matouška navržen Václav Holý, ale zvolen byl Petr Chott (Pavel Matoušek se po svatbě odstěhoval)


1997 – okrsková soutěž v Sedlišti – 5. místo. Je upuštěno od provádění preventivních prohlídek místním sborem, prohlídky by měl zajišťovat Obecní úřad v Čížkově, kam byla obec přiřazena


1998 – konána okrsková soutěž v rámci oslav 95. výročí založení sboru, sestaveno družstvo mladších – vydařená štafeta, ale útok neukončen pro technickou závadu. Družstvo starších – bez štafety, útok velmi dobrý.


1999 – okrsková soutěž v Čížkově – 4. místo, memoriál Sedliště – 3. místo, Okresní kolo v klasické soutěži v Čížkově – 7. místo (ze 17-ti)


2000 – dochází ke změně pokladníka – pokladníkem zvolen za odstupujícího pro věk a zdravotní stav p. Otto Kandra p. Plachý Miroslav, Jiří Matoušek sestavuje soutěžní družstvo dětí: Černý Vlad., Černý Dan., Rach Josef, Rach Jan, Matoušek Jiří, Matoušek Tomáš, Chott Václav, Herejk Lukáš, Havel Lukáš. Ttradičně se opakuje stavění májky s táborákem a opékáním buřtů, po okrskovém cvičení v Sedlišti – 2. místo – pořádána taneční zábava zde v Přešíně, s velkým úspěchem se cvičení účastnilo soutěže již i družstvo dětí. Děti rovněž s velmi úspěšnou ukázkou na „Dnu dětí v Čížkově“, memoriál Sedliště – obě družstva - muži 3. místo, uspořádán turnaj v malé kopané s posvícenskou taneční zábavou. Louňava – oslavy výročí založení sboru – muži 5.místo, Čížkov – „ O posvícenský koláč“ – 1. místo. Sedliště – okresní kolo – 9. místo (z 18-ti účastněných družstev)


2001 – opět stavění májky s opékáním buřtů, Sedliště – výročí založení sboru – obě družstva, muži 2. místo. Vrčeň – memoriál – obě družstva – muži 5. místo. Tojice – výročí založení sboru a okrskové cvičení – obě družstva , muži 5. místo (z 10ti). Sedliště – memoriál, obě družstva – muži 4. místo (ze 6ti). Doma – „Posvícenský turnaj v malé kopané“, večer taneční zábava ve Spolkovém domě.


2002  (5.1.2002 – výroční valná hromada, 15.11.2002 – výborová schůze)
- opět stavění májky s táborákem
- posvícenský turnaj v malé kopané (děti i muži 1. místo), potom posezení v hasičské zbrojnici
- N. Mitrovice – výročí založení sboru
- fotbal v Nechanicích
- Sedliště – memoriál-obě družstva, muži 4. místo (ze 6-ti)
- Skočice – okresní kolo – muži 6. místo (17 družstev mužů, 5 žen)


2003 – pořádána oslava 100. výročí založení sboru, dne 28.6.2003, pořádán turnaj v malé kopané, stavění májky.