Facebook

 


HISTORIE ČEČOVIC

Informace o nejstarší historii Čečovic

Třebaže je obec prastarého původu - leží na staré zemské stezce z Prahy do Bavor, nedochovaly se o jejím vzniku žádné bližší a bezpečnejší zprávy. První zmínka o Čečovicích je z roku 1386 v niž, se říká, že společně s Vrčení a jinými obcemi připadla klášteru Pomuckému. Čečovice totiž, od pradávna přináležely k vladyckému statku panošů Vrčenských a je jisté, že více než tři století s nimi sdílely všechny osudy.


Založení obce lze tedy bezpečně zařadit mezi X.a XI. století,nebof vykopávky prováděné při stavbě silnice, regulace potoka a při odvodňování polí a luk tomu plně nasvědčují. Nejvíce středověkých střepů, prejzových tašek, stary"ch abnormálně velikých cihel, kachlů z krbů a jiného materiálu nachází se v místech kolem čp. 10, 11, a 12. Mezi čp. 31 a čp.25 byly nalezeny v roce 1931 při úpravě potoka staré zčernalé dubové trámy ze stavidel rybníka, ktery se rozprostíral na půdorysech nynějších čp.25,26,27,28,36. V těsné blízkosti čp.54 nachází se místo kde kdysi stával mlýn, na jehož kolo byla hnána voda z hořejšího rybníka.


Obec Čečovice vystavěl podle dohadů historiků rytíř ČIEČ Z ROŽMBERKA, který před panošem z Vrčeně v našem kraji vládl. Tento prý sem podle pověsti přivedl kolonisty z východní Moravy, kteří obec osídlili. Odtud pocházejí i jména - kopec Morávek, u Morávků, Moravec, atd.


Na zahradě čp. 11 můžeme vidět tesaný kámen zdobený románskými ornamenty z XI.století, který pochází zřejmě z nějakých vrchnostenských staveb z doby osídlení. Rovněž koňská čelist nalezená při vykopávkách u čp.56 a žárový hrob nalezený při dobývání dubu na zahradě čp. 11 v roce 1948 pochází z té doby. Na různých pozemcích byla nalezena také celá řada koňských podkov, které pochází pravděpodobně zválečných tažení zdejším krajem, kterých bylo díky zemské stezce víc než dost a kterými obec v dávných dobách nesmírně trpěla.


V době pobělohorské zůstalo v obci ze dvanácti usedlých gruntů pouze pět (MÍČKŮ, ŠRACHTŮ, CIKÁNŮ-NOVÝCH, SLÁDKŮ a MORAVCŮ), ostatní byly. vyplenèny. Když vypálili husité cisterciácký klášter pomucký, přešel veškerý opatský majetek včetně obce Čečovice do správy panství Zelená Hora, kde setrval až do zrušení roboty v roce 1848.

Od roku 1897 máme o dění v obci k dispozici podrobná svědectví, protože z tohoto roku pochází první dochovaná kronika. Kronikářská tradice pokračuje dodnes a máme tak bohaté historické prameny, které dokumentují změny v obci, jichž, se událo za ta léta požehnaně.


 

RYCHTÁŘI A STAROSTOVÉ

1652 - 1683
            Bartoloměj MORAVEC čp.14
1683 - 1707           Ondřej ŠRACHTA čp.12
1708 - 1760           Jakub MÍČKO čp.13
1760 - 1796           Martin ŠERÝ čp.1
1797 - 1813            František MORAVEC čp.11
1814 - 1849           Josef PALACKÝ čp.20 / obrrychtář /
1780 -                      Matěj MORAVEC čp.14
                                 Tomáš MÍČKO               
1873 -
                     Josef KLŮS čp.10 
                                  František NOVÝ čp.38 
                                  František NOVÝ čp.35 
                                  Josef KONČEL épI 
                                  Josef VELÍŠEK čp.14 
                                  Jan MÍČKO čp.13
1897 - 1899            Václav KLŮS čp.10
1899 - 1903           Tomáš MORAVEC čp.11
1903 - 1919            Václav KLŮS čp.10
1919 - 1921            Matěj KONČEL čp.50
1921 - 1923            Vojtěch M 0 R A V E C čp.18
1923 - 1938            Jan KLŮS čp.31
1938 - 1945            Vojtěch CHODORA čp.43


PŘEDSEDOVÉ MNV - STAROSTOVÉ OBCE

1945   3 týdny          František VELÍŠEK čp. 14
1945   7 týdnů         Václav KLŮS čp. 10
1945 - 1950             František NOVÝ čp.4
1950 - 1960            Josef NOVÝ čp.8
1960 - 1964             Václav MAN čp.25
1964 - 1969             Stanislav ŠELMÁT Měrčín
1969 - 1971             Vojtěch ŠRACHTA čp.12
1971 - 1976             Josef KADLEC Liškou
1976 - 1981             Ota POTUŽNÍK čp.23
1981 - 1986             František KONČEL čp.44
1986 - 1990             Václav CHODORA čp.32
1990 - 2010             Josef HONS Železný újezd
2010 - dosud           Ing. Zdeněk Tomášek  Čížkov


1964 - Sloučeny MNV Čečovice, Liškou, Měrčín
1986 - Dále připojeny MNV Čížkov, Zahrádka, Přešín, Železný Újezd, Chynín

1990 - Návrat k původním názvům: "STAROSTA, OBECNÍ ÚŘAD"