Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 22.2.2019

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 22.2.2019 v Čížkově.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov

Přítomní členové zastupitelstva: Heřman, Ing. Jára, Bc. Karas,  Mgr. Kovaříková, Skřivánek, Ing. Tomášek, Třeštík
Omluveni: Ing. Batovec, Černý,  MgA. Skala, Sládek

 

1. Zahájení

Provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

 

Program jednání:

 

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola unesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o prodej části obecního pozemku v Zahrádce

6. Žádost o prodej částí obecních pozemků v Chyníně

7. Schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR

8. Schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR

9. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov

10. Schválení cestovného

11. Schválení odměn zastupitelům

12. Schválení přílohy k OZV č. 3/2015 o odpadech

13. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – vodovod Přešín

14. Schválení Smlouvy o smlouvě – zřízení věcného břemene – trafostanice v Čečovicích

15. Inventarizační zpráva

16. Rozpočtová opatření

17. Diskuze

18. Usnesení

19. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření programu o schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise:

Ověřovatelé zápisu:

 

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková

 

4. Zpráva starosty

Finišují práce na rekonstrukci pohostinství v Železném Újezdu, po diskuzi jsme opravili i dámské toalety, přiděláno bylo jedno WC, tím se zmenšila šatna, zmizelo obložení na chodbě, pod nímž byla plíseň, zazděny byly dvoje dveře, nová je i dlažba na toaletách a patrně bude i na vstupní chodbě. Počátkem března prostory nafotíme a nabídneme do pronájmu s možností přespávání, nikoliv trvalého pobytu. Podmínkou zůstává v pohostinství vařit.

Obci bylo nabídnuto možnost instalace „měřičů rychlosti“ při vjezdu automobilů do obcí, záleží na zájmu občanů, Plzeňský kraj vypsal i na letošní rok dotační titul s názvem –

Jen něco málo k odpadovému hospodářství obce. Při platbách jsou někteří občané přesvědčeni, že obec na výběru poplatků vydělává. Realita je úplně jiná, svoz komunálního odpadu po našich 8 obcích je nákladnější a i chotíkovská spalovna, kam jde veškerý tento odpad je vzdálenější. Lehce letos zdražil svoz plastů a skla, cca o 15 Kč na kontejner, cena komunálního odpadu zůstala stejná. V rámci zpětného zužitkování odpadu nám bylo vráceno v r. 2018 92 tis. Kč. Připravme se na to, že ceny za ukládání odpadů půjdou jistě nahoru.

 

 

Papír

Sklo

Plast

BIO

Hřbitov

Objemný

483 043

19 328

10 062

126 588

40 901

17 796

29 798

727 516

Zpětný odkup EKOKOM

-92 235

Náklady bez Ekokomu

635 281

Výběr za odpady

-483 043

Doplatek obce

152 238

 

Vracíme se k problematice „podnikání v obchodech“ v našich obcích. Ze strany zastupitelstva a po vzoru některých obcí se zastupitelstvo shodlo na otázce příspěvku provozovatelům prodejen, a to platby za elektřinu. V letošním roce bude opětovně vyhlášen „Program na podporu prodejen v malých obcích„, kde dle návrhu bude poskytována dotace obcím do 1000 obyvatel, s částmi obcí do 250 osob. Možnost čerpat bude až na tři prodejny a do výše 50 000 Kč na prodejnu. V obci nesmí být jiný poskytovatel takovýchto služeb, v budově nesmí být jiná forma podnikání. Pokud bude možnost čerpat i na vybavení, mnohý inventář je staršího data a jistě by stál za výměnu. Ale podoba dotace a termín ještě není dán, ale na platbě za elektřinu se zastupitelstvo většinově shodlo a nebude mít vliv na dotačním titulu.

Řešíme i možnost zhotovení nového vrtu s přivaděčem v Čečovicích a vrtu s přivaděčem a úpravnou vody v Čížkově. Tento měsíc budou zhotoveny hydrologické posudky, na řadu přijde oslovení majitelů pozemků, kde jsou nové vrty navrhovány (směna – nákup). Dotační možnosti jsou v těchto případech více než zajímavé – až 80 % nákladů.

Tento týden byla podána žádost o kolaudaci nového vrtu v Železném Újezdu, veškeré požadované dokumenty máme, ovšem rozbor vody v ukazateli dusičnany nedopadl úplně kladně, ale vodu budeme z vrtu odčerpávat a věříme, že nesoulad je dán dvouletým nečerpáním vody. Současný odběr vody z vrtu vzdáleného 150 m tento problém nemá.

Co se týká realizace vodovodu v Přešíně, zájemců je tolik (aktuálně 55), že stavby by měla být dotačně podpořena. Jsme však na počátku, příští týden budeme řešit otázku projektu, změnu v PRVKUK na kraji atd. a tvrzení, že bude vodovod v Přešíně, je předčasné. Okolností, které mohou akci, když ne zastavit, tak zbrzdit, bude jistě celá řada. Zastupitelstvo za podmínek, které si dalo, realizaci bránit nebude.

V letošním roce proběhne oprava silnice Přešín – Hrad. Újezd, realizace proběhne ve dvou etapách, termín bude upřesněn.

Zastupitel PK p. F. Konvář nás oslovil, abychom mu dodali úseky silnic, které jsou na našem katastru v kritickém stavu – úsek přes Přešín, spojnici  Ž.Ú – Chynín a Čížkov od Trojice na hranici kat. s Dožicemi s tím, že budou dány do plánu oprav na letošní rok.

Na stole leží projekt hasičárny v objektu obce

Do měsíce vyřešíme otázku správy lesa v podobě lesníka, prvotní představa vzala za své….

 

5. Žádost o prodej části obecního pozemku v Zahrádce

Žádající: ing. Josef Červený

Jedná se o obecní pozemek p.č. 68/2 v k.ú. Zahrádka, 922 m2

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

6. Žádost o prodej části obecního pozemku v Chyníně

Žádající: Markéta Pouerová

Jedná se o část obecního pozemku p.č. 414/4 v k.ú. Chynín, a snížení ceny pozemku na 20 Kč/m2, důvod snížení ceny- vykompenzování zřízení věcného břemene obce (vedení vodovodního řadu) na jiném pozemku (p.č. 61/2 v k.ú. Chynín) žadatelky (žadatelka netrvá na úplatě za břemeno)

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

7. Schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v DT 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů – Rekonstrukce kapličky v Čečovicích

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

8. Schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR PORV 2019, DT 117d8210H na akci Dětské hřiště Přešín.

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

9. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov

Částka 362,52 Kč - rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

10. Schválení cestovného pro členy zastupitelstva, J. Linhartovou a V. Nováka

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

11. Schválení odměn zastupitelům

Odměny stanovené členům zastupitelstva obce Čížkov počínaje od 1. 3. 2019, podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,

Místostarosta – 13 276 Kč

Předseda kulturní komise, předseda finančního a kontrolního výboru – 2 154 Kč

Člen kulturní komise, finančního a kulturního výboru – 1 795 Kč

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

12. Schválení přílohy k OZV č. 3/2015 o odpadech

Náklady na komunální odpad v roce 2018 a výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nový výpočet poplatku na rok 2019.

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

13. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – vodovod Přešín

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

14. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – trafostanice v Čečovicích

Žádající: ČEZ Distribuce as. Děčín zastoupená společností JH Projekt sro Klatovy

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – IZ-12-0000599/1, Čečovice, PJ, SUFOLK- VN, TS, NN

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

15. Inventarizační zpráva

Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly, manka a škody, přebytky. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

 

16. Rozpočtová opatření č. 9/18 a č. 1/19

 

17. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

příjemce dotace: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

účel dotace: zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019

výše dotace: 35 805 Kč

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

18. Diskuze

- ing. Švec- informace o plánovaném využívání (asi od června 2019) bývalého zemědělského objektu jako „přestupní místo pro ustájení skotu“, oficiální označení „obchodní stáj“ pod dohledem OVS PK, nabídka využívání zdroje vody (vrtu) pro obecní účely (pro Obec ekonomicky nevýhodné)

- obavy z velkého provozu přes obec (p. Stoll, pí. Hantáková)

- p. Bulín- oceňuje závazek obce k realizaci vodovodu, zmiňuje délku trvání projektu, informace o průběhu projektu (na webové stránky obce umístíme odkaz z průběžnými informacemi), namazat dveře z chodby do lokálu v Čížkově

- tabule o měření rychlosti - do Přešína při vjezdu od Blovic

- pí. Linhartová - umístění tabule v Čížkově „od Přibyla“

- informace o dotačním programu „Podpora jednotek SDH obcí PK“- předáno p. Heřmanovi

        


19. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

A: Volí

– členy návrhové komise – Martin Třeštík, Miloš Heřman,  Bc. Václav Karas

- ověřovatele zápisu – Ing. Zdeněk Tomášek, Jan Skřivánek

 

B: Schvaluje:

1. Žádost Markéty Pouerové o odkoupení části obecního pozemku p.č. 414 v k,ú. Chynín, obec Čížkov. Cena oddělených pozemků je 20 Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhot. geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 22.2. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

2. Žádost Ing. Josefa Červeného o odkoupení částí obecního pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova. Cena oddělených pozemků je 40 Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 22.2. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

3. Podání žádosti o dotaci v DT 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů – Rekonstrukce kapličky v Čečovicích

4. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR PORV 2019, dotační titul 117d8210H na akci Dětské hřiště Přešín.

5. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov. Hospodářský zůstatek činí 362,52 Kč a bude rozdělen takto – 181 Kč do fondu odměn a 181.52 Kč do rezervního fondu

6. Cestovné pro členy zastupitelstva, J. Linhartovou, V. Nováka

7. Odměny stanovené členům zastupitelstva obce Čížkov počínaje od 1. 3. 2019 podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev:

 • Místostarosta – 13 276 Kč
 • Předseda kulturní komise, předseda finančního a kontrolního výboru – 2 154 Kč
 • Člen kulturní komise, finančního a kulturního výboru – 1 795 Kč

 

8. Přílohu k OZV č. 3/2015 o odpadech, kdy sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů je 600 Kč na r. 2019.

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o poskytnutí příspěvku na zbudování veřejného vodovodu a o připojení k veřejnému vodovodu v Přešíně

10. Smlouvu o smlouvě – zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IZ-12-0000599/1 Čečovice, PJ, Sufolk – VN, TS, NN

11. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti

 

C: Bere na vědomí:

 • Rozpočtová opatření
 • Inventarizační zpráva
 • Zprávu starosty

 

D:  Ukládá

starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze

 

Zapsala 22. 2. 2019 Mgr. P. Kovaříková

Zápis ověřili: Ing. Zdeněk Tomášek, Jan Skřivánek

 
 

Vyvěšeno na úřední desku: 22.02.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000